MycoMedica - chińskie grzyby witalne hero gradient

Polityka prywatności

 

Szanowni klienci,

zgodnie z art. 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że przetwarzamy dane osobowe użytkownika. Dlatego przekazujemy niniejsze podstawowe informacje o ich przetwarzaniu i dostępie do nich:

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkownika jest firma TCM POINT s.r.o, REGON: 28785517, numer akt: C 27282 zapisana w Sądzie Okręgowym w Hradcu Králové, Siedziba: Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1, e-mail: info@MycoMedica.cz (dalej tylko „TCM POINT”).

 

2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych oraz podstawą prawną ich przetwarzania jest zawarcie i realizacja umowy kupna-sprzedaży zawartej pomiędzy klientem a TCM POINT poprzez interfejs internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.mycomedica.cz, www.mycomedica.pl, www.mycomedica.sk, www.yaomedica.cz, www.yaomedica.pl i www.yaomedica.sk (zwane dalej „Umową”), w tym ewentualne rozliczenie praw wynikających z zakupu wadliwego towaru (reklamacje), a także realizacja zobowiązań TCM POINT wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych.

Dane osobowe klienta, które firma TCM POINT przetwarza, opochodzą ze źródeł, które klient przekazał firmie w związku z zawarciem Umowy lub w ramach zgody na przetwarzanie danych osobowych. Klient nie jest zobowiązany do podawania TCM POINT swoich danych osobowych, ale podanie tych danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia Umowy i jej realizacji. Bez podania i przetwarzania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie Umowy z TCM POINT. Oprócz danych, które klient podaje, dane osobowe mogą również pochodzić ze źródeł publicznych, list i rejestrów, takich jak Rejestr Handlowy, Rejestr prowadzenia działalności czy Rejestr Upadłości.

W celu realizacji Umowy TCM POINT przetwarza dane identyfikacyjne klienta (imię i nazwisko); dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu, miejsce zamieszkania lub adres dostawy); informacje rozliczeniowe (numer konta i dane bankowe); dane o zamówionych towarach (rodzaj i ilość); dane dotyczące płatności za te towary (sposób płatności); oraz dane związane z dostawą towaru (rodzaj transportu lub odbiór osobisty). TCM POINT przetwarza dane identyfikacyjne i kontaktowe klienta, a także treść wzajemnej komunikacji, w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy lub dochodzenia roszczeń z nią związanych, jak również w celu odpowiedzenia na pytania, rozpatrzenia sporów lub reklamacji.

TCM POINT przetwarza adres e-mail klienta lub dane identyfikacyjne, jak również dane dotyczące dostawy w celu marketingu bezpośredniego. Klient może sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. TCM POINT przetwarza dane osobowe zarówno automatycznie w systemach informatycznych, jak i ręcznie przez swoich pracowników. Jednak TCM POINT nie wykorzystuje tych danych do zautomatyzowanego przetwarzania; dokonuje oceny zachowania kupujących wyłącznie na podstawie danych pozyskanych z prowadzenia sklepu internetowego i może wykorzystywać te dane do celów marketingu bezpośredniego na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu. Klient może sprzeciwiać się takiemu profilowaniu.

 

3. Odbiorcy danych osobowych

TCM POINT może w uzasadnionych przypadkach i tylko w niezbędnym zakresie przekazywać dane osobowe klienta następującym kategoriom odbiorców:

-   swoim kontrahentom, których administrator potrzebuje do swojej działalności i realizacji stosunku umownego z klientem, takim jak dostawcy technologii informatycznych, przedstawiciele handlowi, doradcy księgowi, podatkowi, prawni itp.;

-  innym podmiotom w przypadkach, w których podanie takich danych przez administratora jest wymagane przez przepisy prawa lub gdy jest to niezbędne w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów TCM POINT (np. sądy, czeska policja itp.).

TCM POINT nie przekazuje danych osobowych klienta do państwa trzeciego (do kraju spoza UE) ani do żadnej organizacji międzynarodowej.

 

4. Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe klienta są przechowywane w TCM POINT przez okres obowiązywania Umowy oraz przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej Umowy na podstawie ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeksu cywilnego z późniejszymi zmianami. Po upływie tego okresu TCM POINT usunie dane osobowe klienta, chyba że jest uprawniony lub zobowiązany do przetwarzania tych danych z innego powodu prawnego, takiego jak postępowanie sądowe do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszelkich wzajemnych roszczeń wynikających z Kodeksu cywilnego lub ustawy o ochronie konsumentów, lub w celu wypełnienia obowiązków wynikających z innych przepisów prawa, w szczególności ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym i/lub ustawy o rachunkowości.

Jeżeli TCM POINT przetwarza dane osobowe klienta na podstawie jego zgody, wówczas takie dane osobowe są przechowywane w TCM POINT przez maksymalny okres, na jaki klient wyraził zgodę, maksymalnie przez okres pięciu lat od wyrażenia zgody lub do czasu jej odwołania, jeśli klient cofnie zgodę przed upływem tego okresu.

Na potrzeby marketingu bezpośredniego prowadzonego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu TCM POINT, dane osobowe klienta będą przechowywane nie dłużej niż pięć lat od dnia zakończenia stosunku umownego z TCM POINT. Dokumenty zawierające dane osobowe klienta będą archiwizowane przez TCM POINT przez okres wymagany przez szczególne przepisy prawa, w szczególności ustawę o podatku od towarów i usług, ustawę o podatku dochodowym, ustawę o rachunkowości i/lub ustawę o archiwizacji.

 

5. Prawo dostępu, zmiany lub usunięcia danych osobowych

W odniesieniu do danych osobowych klienta, w stosunku do TCM POINT ma on prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez firmę oraz do przekazania kopii przetwarzanych danych osobowych. Jednak prawo do uzyskania kopii nie może negatywnie wpływać na prawa i swobodę innych osób. Klient może również wnioskować do TCM POINT o sprostowanie niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych, które firma przetwarza, lub może wnioskować, na warunkach określonych poniżej, usunięcia danych osobowych.

Klient może skorzystać z prawa do usunięcia danych w TCM POINT tylko wtedy, gdy jego dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; cofnął zgodę, na podstawie której były przetwarzane jego dane osobowe i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania; wniósł sprzeciw wobec decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu jego danych osobowych i nie ma nadrzędnych prawnie uzasadnionych powodów takiego przetwarzania; wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego; jego dane osobowe były przetwarzane nielegalnie; jego dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub w Republice Czeskiej; jego dane osobowe zostały zebrane w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego.

Klient ma również prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez TCM POINT. Może w związku z tym zażądać od TCM POINT ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli nie są one prawidłowe, dokładne, a to na czas niezbędny do zweryfikowania prawidłowości danych osobowych; przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale klient odmawia usunięcia tych danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; dane osobowe przestały być potrzebne do celów ich przetwarzania, ale klient żąda ich w celu ustaleń, dochodzenia lub obrony roszczeń; Klient wnosi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych do czasu sprawdzenia, czy prawnie uzasadnione powody TCM POINT przeważają nad jego uzasadnionymi powodami.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Umowy lub zgody i jednocześnie automatycznie przysługuje klientowi prawo do przenoszenia jego danych osobowych, tj. prawo do uzyskania danych osobowych, które jego dotyczą, a które zostały przekazane TCM POINT oraz prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, pod warunkiem, że prawo to nie może negatywnie wpływać na prawa i wolność innych osób.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, klient ma prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych na cel, na jaki wyraził zgodę administratorowi, ze skutkiem na przyszłość. Nie narusza to jednak prawa do aktualnego przetwarzania danych osobowych na podstawie jego zgody.

Klient ma prawo wnieść do TCM POINT sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych(w tym profilowania) lub w celach marketingu bezpośredniego. Zgoda na wysyłanie elektronicznych wiadomości biznesowych może być również odwołana poprzez kliknięcie linku rezygnacji z subskrypcji w otrzymanej wiadomości e-mail.

Klient ma również prawo do bycia informowanym przez TCM POINT w przypadku naruszenia bezpieczeństwa jego danych osobowych, gdy taka sytuacja może skutkować wysokim zagrożeniem dla praw i wolności osób fizycznych. W związku ze zautomatyzowanym przetwarzaniem danych osobowych klient ma prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje skutki prawne lub istotnie wpływa na niego w podobny sposób.

Aby skorzystać ze swoich praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań, zastrzeżeń lub skarg, klient może w każdej chwili skontaktować się z TCM POINT za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie na adresy podane w punkcie 1 niniejszej informacji. Przysługuje mu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Czechach jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w ppłk. Sochora 27, 170 00 Praga 7, strona internetowa: https://www.uoou.cz . 

 

6. Zasady przetwarzania danych osobowych

TCM POINT przetwarza dane osobowe klienta w sposób prawidłowy, zgodny z prawem i przejrzysty, zbierając je wyłącznie w określonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach określonych w tych warunkach. Dane osobowe klienta są adekwatne, odpowiednie i ograniczone w zakresie niezbędnym do celu, w jakim są przetwarzane, a także dokładne, jak również w razie potrzeby aktualizowane, przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, nie dłużej niż jest to konieczne do celu, w jakim są przetwarzane, przetwarzane są w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ich ochronę przez odpowiednie środki techniczne lub organizacyjne przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. TCM POINT jest odpowiedzialne za przestrzeganie niniejszej Polityki prywatności i jest w stanie wykazać zgodność w dowolnym momencie.

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej TCM POINT pod adresem www.mycomedica.cz,   www.mycomedica.pl,   www.mycomedica.sk, www.yaomedica.cz, www.yaomedica.pl i www.yaomedica.sk.

Police nad Metují, 20.5.2022

Zdeňka Schirlová, kierownik

TCM POINT s.r.o.

Gdzie można kupić nasze produkty?

 

Rozbudowana sieć dystrybutorów w całej Republice Czeskiej

Znajdź najbliższego sprzedawcę lub dystrybutora oferującego nasze produkty bądź też aptekę.

Pokaż najbliższych dystrybutorów