MycoMedica - chińskie grzyby lezniczne hero gradient

Regulamin

 
I.
Postanowienia podstawowe
 
1. Niniejsze warunki handlowe są wydawane zgodnie z § 1751 i nast. ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeksu cywilnego z późniejszymi zmianami (dalej „Kodeks cywilny”) przez spółkę TCM POINT s.r.o., REGON: 28785517, sygnatura akt: C 27282 zapisanej w Sądzie Okręgowym w Hradcu Králové z siedzibą pod adresem: Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1, dane kontaktowe: zamówienia@CareMedica.cz, tel.: +420-739-454-915, witryny: www.mycomedica.cz, www.mycomedica.pl,  www.mycomedica.sk, www.yaomedica.cz, www.yaomedica.pl  i www.yaomedica.sk  (zwana dalej „Sprzedającym”).

2. Niniejsze Warunki regulują wzajemne prawa i obowiązki Sprzedającego i osoby, która zawiera umowę kupna-sprzedaży jako konsument lub w ramach działalności gospodarczej (zwanej dalej „Kupującym”) za pośrednictwem interfejsu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.caremedica.cz www.mycomedica.cz, www.mycomedica.pl, www.mycomedica.sk, www.yaomedica.cz, www.yaomedica.pl i www.yaomedica.sk (dalej „sklep internetowy”.

3. Postanowienia niniejszych warunków handlowych stanowią integralną część umowy kupna-sprzedaży. Odmienne postanowienia umowy kupna-sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych warunków handlowych.

4. Niniejsze warunki i umowa kupna-sprzedaży są zawierane na adresie internetowym www.caremedica.cz www.mycomedica.cz  i www.yaomedica.cz w języku czeskim, na adresie internetowym www.mycomedica.pl i www.yaomedica.pl w języku polskim i na adresie internetowym www.mycomedica.sk i www.yaomedica.sk w języku słowackim. 


II.
Informacje o towarach i cenach

1. Informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów oraz ich główne właściwości, podane są w katalogu sklepu internetowego. Ceny towarów są podane wraz z podatkiem od wartości dodanej, wszystkimi opłatami i kosztami zwrotu towarów, jeśli ze względu na swój charakter nie można ich zwrócić zwykłą drogą pocztową. Ceny towarów obowiązują tak długo, jak długo są wyświetlane w sklepie internetowym. Ceny towarów nie zawierają kosztów transportu oraz sposobu płatności wybranego przez kupującego przy zamawianiu towaru. To ustanowienie nie wyklucza zawarcia umowy kupna na warunkach ustalonych indywidualnie.

2. Wszelkie prezentacje towarów zamieszczone w katalogu sklepu internetowego mają charakter informacyjny i nie zastępują porady wykwalifikowanego lekarza. Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży z kupującym w odniesieniu do tych towarów

3. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru publikowane są w sklepie internetowym. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów podane w sklepie internetowym obowiązują tylko w przypadku, gdy towar jest dostarczany na terenie Czech, Polski i Słowacji oraz innych wybranych miejscach docelowych.

4. Ewentualnych rabatów z ceny zakupu towaru nie można łączyć, chyba że sprzedający uzgodni z kupującym inaczej. 


III.
Zamówienie i zawarcie umowy kupna-sprzedaży

1. Koszty poniesione przez kupującego w związku z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość i w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi sam kupujący. Koszty te nie różnią się od zwykłej stawki oferowanej przez przedsiębiorstwa telekomunikacyjne kupującego.

2.  Kupujący zamawia towar w następujący sposób:
a) poprzez swoje konto klienta, jeśli wcześniej zarejestrował się w sklepie internetowym, 
b) wypełniając formularz zamówienia bez rejestracji.
c) telefonicznie pod numerem telefonu
d) e-mailem  na zamowienia@caremedica.cz

3. Kupujący podczas składania zamówienia wybiera towar, ilość sztuk towaru, sposób transportu i płatności, a także podaje swoje dane kontaktowe, dane do faktury lub inny adres dostawy. Osoba zawierająca umowę kupna-sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (zwana dalej „klientem firmowym” lub „klientem hurtowym”) dodatkowo dopisuje swój numer identyfikacyjny NIP. Kupujący przed wysłaniem zamówienia ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które podał w zamówieniu. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedającego, klikając przycisk DOKOŃCZYĆ. Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedającego za prawidłowe. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia oraz potwierdzenie przez kupującego, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.

4. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia sprzedający prześle kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail, które kupujący podał przy składaniu zamówienia. To potwierdzenie jest automatyczne i nie jest traktowane jako umowa. Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta dopiero po przyjęciu zamówienia przez sprzedającego. Uważa się, że jeśli sprzedający nie odrzuci propozycji zawarcia umowy kupna-sprzedaży w ciągu 24 godzin (w dni wolne, święta i okres ten automatycznie wydłuża się o czas ich trwania) od momentu otrzymania zamówienia niniejsza propozycja zawarcia umowy kupna-sprzedaży nie zostanie odrzucona, umowę kupna-sprzedaży uważa się za zawartą po upływie tego terminu, a zamówienie uważa się za przyjęte. W tym momencie między kupującym a sprzedającym powstają wzajemne prawa i obowiązki, zgodnie z aktualnymi warunkami handlowymi (zwanymi dalej „umową kupna-sprzedaży”). Sprzedający powiadomi kupującego o przyjęciu zamówienia na swój adres e-mail, który podał przy zamawianiu towaru. Sprzedający dostarczy również powiadomienie o ewentualnym odrzuceniu zamówienia na adres e-mail kupującego.

5. W przypadku, gdy sprzedający nie może spełnić któregokolwiek z wymagań określonych w zamówieniu, prześle zmienioną ofertę na adres e-mail kupującego. Zmienioną ofertę uważa się za nowy projekt umowy kupna-sprzedaży, w takim przypadku umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta poprzez potwierdzenie przez kupującego przyjęcia tej oferty sprzedającemu na jego adres e-mail podany w niniejszych warunkach handlowych. 

6. Wszystkie zamówienia przyjęte przez sprzedającego są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie nie później niż w momencie jego przyjęcia lub odrzucenia przez sprzedającego zgodnie z ust. 4. Kupujący może anulować zamówienie telefonicznie pod numerem telefonu lub na adresie e-mail sprzedającego, które są podane w niniejszych Warunkach Handlowych. Jednak anulowanie wysłanego zamówienia jest możliwe tylko wtedy, gdy zamówienie nie zostało jeszcze przetworzone i towar nie został przesłany do kupującego. Anulowanie wysłanego zamówienia odbywa się poprzez wysłanie e-maila na adres zamowienia@MycoMedica.cz lub telefonicznie pod numerem + 420-739-454-915. Kupujący zobowiązany jest do podania informacji o zamówieniu, jego numeru oraz danych identyfikacyjnych. W przypadku braku możliwości anulowania zamówienia, kupujący może w ciągu miesiąca zwrócić sprzedającemu towar w stanie nienaruszonym i bez śladów użytkowania, bez podania przyczyny i w sposób określony w punkcie IV. jak przy odstąpieniu od umowy.

7. W przypadku wystąpienia błędu technicznego po stronie sprzedającego dotyczącego podawania ceny towaru w sklepie internetowym lub podczas składania zamówienia, sprzedający nie jest zobowiązany do dostarczenia kupującemu towaru za tę nieprawidłowo podaną cenę, nawet jeśli kupującemu przesłano automatyczne potwierdzenie odbioru niniejszych warunków handlowych. Sprzedający bez zbędnej zwłoki informuje kupującego o błędzie i przesyła kupującemu zmienioną ofertę na jego adres e-mail. Zmienioną ofertę uważa się za nowy projekt umowy kupna-sprzedaży i w takim przypadku umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta poprzez potwierdzenie jej przyjęcia przez kupującego na adres e-mail sprzedającego.

IV.
Konto użytkownika

1. Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej w sklepie internetowym, kupujący może uzyskać dostęp do swojego konta użytkownika. Kupujący może zamawiać towary ze swojego konta użytkownika. Kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji.
 
2.  Podczas rejestracji konta użytkownika oraz podczas zamawiania towaru kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą wszystkich danych. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych na koncie użytkownika w przypadku ich zmiany. Dane podane przez kupującego na koncie użytkownika oraz przy zamawianiu towaru są przez sprzedającego uważane za prawidłowe i wiążące.

3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do konta użytkownika. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie konta użytkownika przez osoby trzecie.

4. Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika osobom trzecim.

5. Sprzedający może zlikwidować konto użytkownika kupującego w przypadku, gdy kupujący nie korzysta już ze swojego konta lub w przypadku, gdy kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna-sprzedaży lub niniejszych Warunków Handlowych.
6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może być niedostępne przez całą dobę, w szczególności w związku z konieczną konserwacją sprzętu i oprogramowania sprzedającego, lub niezbędną konserwacją sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

V.
Warunki płatności i dostawa towaru

1. Cena towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru na podstawie umowy kupna-sprzedaży mogą zostać zapłacone przez kupującego w następujący sposób:
a) za pobraniem przy odbiorze towaru,
b) przelewem bezgotówkowym na rachunek bankowy sprzedającego,
c) bezgotówkowo kartą płatniczą,
d) przelewem bezgotówkowym na konto sprzedającego za pośrednictwem bramki płatniczej, 
e) gotówką lub kartą kredytową przy odbiorze osobistym w obiekcie,
f) gotówką lub kartą kredytową przy osobistym odbiorze przesyłki. 

2. W przypadku płatności gotówką cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna zgodnie z instrukcjami przesłanymi kupującemu przez sprzedającego pocztą elektroniczną w powiadomieniu o  otrzymaniu zamówienia. W przypadku płatności za pośrednictwem bramki płatniczej kupujący postępuje zgodnie z instrukcjami odpowiedniego dostawcy płatności elektronicznych. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego jest spełniony w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym sprzedającego. Sprzedający nie wymaga od kupującego zaliczki ani innej podobnej płatności. Zapłata ceny zakupu przed wysłaniem towaru nie jest zaliczką. 

3. W przypadku płatności gotówką zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży, sprzedający jest zobowiązany do wystawienia kupującemu paragonu. Jednocześnie zobowiązany jest zarejestrować otrzymane przychody u administratora podatkowego online, a w  przypadku awarii technicznej najpóźniej w  ciągu 48 godzin.

4. Wyboru sposobu dostawy dokonuje się podczas zamawiania towaru. Towar dostarczany jest kupującemu:
a) na adres wskazany przez kupującego w zamówieniu
b) za pośrednictwem punktu odbioru na adres, podany przez kupującego
c) odbiór osobisty w siedzibie sprzedającego na adresie: 
Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1, Republika Czeska lub
Krásnohorské 672, 547 01 Náchod, Republika Czeska

5. Koszty dostawy towaru w zależności od sposobu wysyłki i odbioru towaru są określone w zamówieniu kupującego oraz w potwierdzeniu zamówienia przez sprzedającego. W  przypadku, gdy rodzaj transportu jest uzgodniony na specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu. O ile nie uzgodniono inaczej, towary są dostarczane za pośrednictwem firmy transportowej Geis/DPD.

6. Jeżeli sprzedający jest zobowiązany na podstawie umowy kupna-sprzedaży do dostarczenia towaru w miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru w momencie dostawy. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest wielokrotne dostarczanie towaru lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest do pokrycia odpowiednio kosztów związanych z powtórną dostawą towaru lub kosztów związanych z inną metodą dostawy. Sprzedający jest odpowiedzialny za opakowanie, w którym dostarczane są produkty. Opakowanie musi spełniać wszystkie wymogi prawne. Na opakowaniu znajduje się skład produktu oraz instrukcja użytkowania. Tekst jest zgodny z tekstem zatwierdzonym przez właściwy organ państwowy. Data minimalnej trwałości produktu jest zawsze oznaczona na opakowaniu.

7. Podczas odbioru towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia opakowania, w którym znajduje się towar, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, musi niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania świadczącego o nieuprawnionym wtargnięciu do przesyłki, kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika. Kupujący zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę na powierzchnię kartonu paczki lub koperty, taśmę ochronną oraz wszelkie, nawet drobne pęknięcia i uszkodzenia, w szczególności przebicia kartonu oraz odkształcenia rogu opakowania. Może to oznaczać nieostrożne obchodzenie się z paczką podczas transportu, a tym samym możliwe uszkodzenie towaru wewnątrz opakowania. Kupujący w takiej sytuacji sporządza protokół reklamacyjny z przewoźnikiem lub zapis o stanie, w jakim paczka lub koperta została doręczona, a także o wszelkich innych uszkodzeniach, w celu rozpatrzenia reklamacji i zminimalizowania wystąpienia ewentualnych uszkodzeń.

8. Kupujący otrzyma towar od przewoźnika w kopercie lub w  paczce. Towar wysyłany jest przez sprzedającego w dni robocze (zwykle w ciągu 1-5 dni roboczych) poprzez przekazanie go przewoźnikowi. Czas dostawy towaru regulują wewnętrzne przepisy przewoźnika. W przypadku, gdy niektórych towarów nie ma aktualnie w magazynie, ale są już w drodze, czas wysyłki może się wydłużyć o 1-7 dni roboczych w porównaniu do zwykłego czasu wysyłki. W przypadku, gdy niektórych towarów nie ma aktualnie w magazynie lub nie są w drodze, sprzedający skontaktuje się z kupującym e-mailem. Odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na kupującego z chwilą odbioru towaru lub z chwilą, gdy kupujący był zobowiązany do odebrania towaru, ale nie uczynił tego i naruszył umowę kupna-sprzedaży. 

9. Sprzedający wystawi dokument podatkowy - fakturę kupującemu. Dokument podatkowy wysyłany jest na adres e-mail kupującego lub dołączany do dostarczonego towaru. Ten dokument podatkowy jest jednocześnie dokumentem dostawy i gwarancją zamówionego towaru. Kupujący nabywa na własność towar, płacąc pełną cenę zakupu, w tym koszty dostawy, ale najpierw przyjmując towar. 


VI.
Odstąpienie od umowy

1. Kupującemu, który zawarł umowę kupna-sprzedaży jako konsument, przysługuje prawo odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni od dnia: 
a) odbioru towaru,
b) przyjęcia ostatniej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem zamówienia jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części,
c) odbiór pierwszej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest regularna powtarzana dostawa towaru.

2. Kupujący nie może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży na dostawę towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem kupującego lub dla jego osoby, lub które zostały dostarczone w zamkniętym opakowaniu, które kupujący wyjął z opakowania i nie może zostać zwrócone ze względów higienicznych lub zdrowotnych. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, kupujący musi wysłać w terminie oświadczenie o odstąpieniu.

3. Aby odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, kupujący może skorzystać z formularza formularz odstąpienia od umowy dostarczony przez sprzedającego. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży zostanie wysłane przez kupującego na adres e-mail lub adres dostawy sprzedającego podany w niniejszych warunkach handlowych. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi kupującemu otrzymanie formularza.

4. Kupujący, który odstąpił od umowy, jest zobowiązany do zwrotu towaru sprzedającemu w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Kupujący może zwrócić towar zwykłą paczką pocztową. Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu. 

5. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy, sprzedający zwróci mu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od zwrotu towaru, wszystkie środki, w tym koszty dostawy, które otrzymał od niego, w taki sam sposób, w jaki otrzymał płatność od kupującego. Sprzedający zwróci kupującemu otrzymane środki w inny sposób tylko wtedy, gdy kupujący wyrazi na to zgodę i jeśli sprzedający nie poniesie dodatkowych kosztów. Opłaty pocztowe / opakowania nie podlegają zwrotowi.

6. Kupujący musi zwrócić towar sprzedającemu w stanie nieuszkodzonym i nieużywanym, w oryginalnym nieotwartym opakowaniu towaru. Sprzedający ma prawo do odszkodowania. Wartość szkody wyrządzonej na towarze, sprzedający może jednostronnie potrącić kupującemu z ceny zakupu, która jest do zwrotu. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu towaru wraz z fakturą - dokumentem podatkowym (oryginał lub kopia). Towar zwracany za pobraniem nie zostanie przyjęty przez sprzedającego, w związku z tym nie będzie uważany za prawidłowo zwrócony.

7. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, gdy zapasy zostały sprzedane, w przypadku niedostępności towaru lub gdy producent, importer lub dostawca towaru przerwał produkcję lub import towaru. Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym kupującego za pośrednictwem e-maila podanego w zamówieniu i zwróci w terminie 14 dni od zawiadomienia o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży wszystkie otrzymane od niego w ramach umowy środki pieniężne, w tym koszty dostawy, w ten sam sposób lub w sposób określony przez kupującego. 


VII.
Prawa wynikające z wadliwego świadczenia

1. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec kupującego, że towar w momencie odbioru jest wolny od wad, w szczególności, że w momencie dostawy w opakowaniu jest odpowiednia ilość towaru, odpowiednia waga i jakość. Jeżeli na sprzedawanym towarze, na jego opakowaniu lub w instrukcji dołączonej do towaru wskazany jest okres, przez jaki towar może być używany, zastosowanie mają przepisy o gwarancji jakości. Gwarantując jakość, sprzedający zobowiązuje się, że towary będą przydatne do użytku w zwykłym celu przez określony czas lub zachowają swoje zwykłe właściwości. 

2. Kupujący ma możliwość wyboru sposobu reklamacji. W przypadku stwierdzenia wady towaru kupujący może zgłosić sprzedającemu reklamację i wymagać:
a) wymiany na nowy towar,
b) naprawy (dodanie brakujących towarów),
c) adekwatnej zniżki z ceny zakupu, 
d) odstąpienia od umowy.

3. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy tylko wtedy, gdy towar ma wadę istotną. Istotne jest takie naruszenie umowy, o którym strona naruszająca już wiedziała lub powinna była wiedzieć w momencie zawierania umowy, że druga strona nie zawarłaby umowy, gdyby przewidziała naruszenie. W przypadku wady, która oznacza drobne naruszenie umowy (niezależnie od tego, czy wada jest możliwa do usunięcia, czy nie można jej usunąć), kupujący ma prawo do wymiany towaru lub adekwatnej zniżki z ceny zakupu. 

4. Składając reklamację, kupujący jest zobowiązany poinformować sprzedającego, jaki sposób wybrał. Nie ma możliwości zmiany sposobu bez zgody sprzedającego. Jeśli kupujący nie skorzysta w terminie ze swojego prawa w przypadku istotnego naruszenia umowy, przysługują mu te same prawa, co w przypadku drobnego naruszenia umowy. Jeżeli wymiana lub uzupełnienie brakującego towaru nie jest możliwe, po odstąpieniu od umowy kupujący może zażądać pełnego zwrotu ceny zakupu. Jeżeli kupujący wiedział o wadzie towaru przed odebraniem towaru lub sam go spowodował, sprzedający nie jest zobowiązany do spełnienia żądań kupującego. Kupujący nie może reklamować towaru z powodu wady, ze względu na którą towar tostał przeceniony.

5. Sprzedający jest zobowiązany do przyjmowania reklamacji w  każdym swoim zakładzie, w którym możliwe jest przyjmowanie reklamacji, lub w siedzibie sprzedającego. Sprzedający jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia kupującemu , kiedy kupujący skorzystał z przysługującego mu prawa, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji żąda Kupujący, a także potwierdzenia terminu i sposobu rozpatrzenia reklamacji lub pisemnego uzasadnienia odrzucenia reklamacji.

6. Sprzedający decyduje o reklamacji niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Do tego czasu nie wlicza się czas potrzebny do niezbędnej oceny wady przez eksperta w zależności od rodzaju produktu. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż 30 dni od daty reklamacji, chyba że sprzedający uzgodni z kupującym inny termin. Bezskuteczne upłynięcie tego terminu uważane jest za istotne naruszenie umowy,  kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży. Za moment złożenia reklamacji uważa się moment, w którym  kupujący wyrazi wolę (skorzysta z prawa z tytułu zakupu wadliwego towaru). Sprzedający informuje kupującego e-mailem o wyniku reklamacji. 

7. Prawo wynikające z tytułu zakupu wadliwego towaru nie przysługuje kupującemu, jeżeli kupujący wiedział przed odebraniem rzeczy, że rzecz ma wadę albo jeżeli kupujący sam spowodował wadę. W przypadku uzasadnionej reklamacji kupującemu przysługuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów w związku z reklamacją. Kupujący może skorzystać z tego prawa w ciągu miesiąca od wygaśnięcia gwarancji lub gwarancji jakości. Kupujący nie ma prawa do gwarancji, jeżeli wadę spowodowało zdarzenie zewnętrzne po przejściu ryzyka uszkodzenia towaru na kupującego.

8. Prawa i obowiązki stron umowy w zakresie praw wynikających z tytułu zakupu wadliwego towaru są regulowane przez § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 kodeksu cywilnego oraz ustawę nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów. 


VIII.
Doręczenie

1. Strony umowy mogą przekazywać sobie wzajemną korespondencję pocztą elektroniczną. 

2. Kupujący dostarcza korespondencję sprzedającemu na adres e-mail podany w niniejszych Warunkach Handlowych. Sprzedający dostarcza kupującemu korespondencję na adres e-mail podany na jego koncie użytkownika lub w zamówieniu. 


IX.
Dane osobowe

1. Wszelkie informacje przekazane przez kupującego we współpracy ze sprzedającym są traktowane jako poufne. O ile kupujący nie udzieli sprzedającemu pisemnej zgody, sprzedający nie będzie wykorzystywał danych kupującego do innych celów niż w celu realizacji umowy, z wyjątkiem adresów e-mail, na które można przesyłać informacje handlowe, ponieważ taka procedura jest dozwolona przez prawo, chyba że zostanie wyraźnie odrzucona. Wiadomości te mogą dotyczyć tylko podobnych lub powiązanych towarów i można je anulować w dowolnym momencie w prosty sposób (wysyłając list, e-mail lub klikając łącze w komunikacie handlowym). Adres e-mail będzie w tym celu przechowywany przez okres 3 lat od zawarcia ostatniej umowy pomiędzy stronami umowy. 

2. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Zasadach ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz Ustawą nr 110/2019 Dz. o przetwarzaniu danych osobowych, które są publikowane na stronie internetowejsprzedającego zgodnie z art. I ust. 1 niniejszej umowy.


X.
Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich

1. Za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna-sprzedaży odpowiada Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, REGON: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs. W celu rozstrzygania sporów on-line między sprzedającym a kupującym możliwe jest skorzystanie z platformy znajdującej się pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr.

2. Punkt kontaktowy na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. W sprawie rozstrzygania sporów konsumenckich w internecie i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę 2009/22/WE internetowe rozstrzyganie sporów konsumenckich) to Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy http://www.evropskyspotrebitel.cz. 


XI.
Specjalne postanowienia dla firm

1. Niniejsze Warunki handlowe regulują również wzajemne prawa i obowiązki sprzedającego oraz osoby zawierającej umowę kupna-sprzedaży w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (Klient jako firma), poprzez interfejs sieciowy znajdujący się na stronie internetowej sprzedającego dostępnej pod adresem www.caremedica.cz, www.mycomedica.cz, www.mycomedica.pl, www.mycomedica.sk, www.yaomedica.cz, www.yaomedica.pl  i www.yaomedica.sk. 

2. Klient firmowy zobowiązany jest do odbioru towaru za pośrednictwem sklepu internetowego na podstawie niniejszych Warunków Handlowych wyłącznie na swoje potrzeby biznesowe (zakup towaru w celu odsprzedaży), tj. w celu dostawy towaru do konsumenta końcowego. Zabrania się dostarczania towaru zakupionego za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego innej osobie, która zawiera umowę kupna w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, tj. w celu odsprzedaży towaru sprzedającego (hurtownikom).

3. W przypadku naruszenia tego obowiązku, o którym mowa w ust. 2, współpraca z takim klientem firmowym zostaje niezwłocznie zakończona, jego konto użytkownika zostaje zlikwidowane. Z kolei sprzedający ma praw udzielić kary umownej w wysokości 50% ceny zakupu towaru odebranego i sprzedanego przez klienta firmowego innej osobie, ale nie mniej niż 100 000 CZK za każdy przypadek naruszenia tego obowiązku. Kara umowna płatna jest na pisemne żądanie sprzedającego w ciągu 7 dni od jej dostarczenia kupującemu.

4. Klient firmowy jest zobowiązany do odpowiedniego reprezentowania sprzedającego i jego towarów na swojej stronie internetowej oraz korzystania z materiałów promocyjnych, w szczególności tekstów, zdjęć, filmów, znaków towarowych, logo oraz innych treści i elementów sprzedającego, które zostaną przekazane przez sprzedawcę na podstawie specjalnej pisemnej umowy. Umowa reguluje w szczególności zakres i czas trwania korzystania z tej własności intelektualnej sprzedającego przez klienta firmowego w jego działalności gospodarczej. 

XII.
Postanowienia szczególne dla klientów hurtowych

1. Niniejsze Warunki handlowe regulują również wzajemne prawa i obowiązki sprzedającego oraz osoby zawierającej umowę kupna-sprzedaży w ramach prowadzonej przez nią działalności hurtowej (Klient hurtowy), poprzez interfejs sieciowy znajdujący się na stronie internetowej sprzedającego dostępnej pod adresem www.mycomedica.cz, www.mycomedica.pl, www.mycomedica.sk, www.yaomedica.cz, www.yaomedica.pl  i www.yaomedica.sk. Warunkiem zawarcia umowy kupna-sprzedaży z klientem hurtowym za pośrednictwem tych interfejsów internetowych jest wcześniejsze zawarcie ramowej umowy kupna-sprzedaży pomiędzy sprzedającym a kupującym.

2. W przypadku zawarcia ze sprzedającym ramowej umowy kupna, klient hurtowy jest uprawniony do dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego na podstawie niniejszych warunków handlowych wyłącznie na potrzeby hurtowe (zakup towaru w celu odsprzedaży osobom zawierającym umowę kupna w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz w celu odsprzedaży towarów sprzedającego konsumentom końcowym) oraz zgodnie z zawartą ramową umową kupna-sprzedaży.

3. W przypadku naruszenia tego obowiązku, o którym mowa w ust. 2, współpraca z takim klientem hurtowym zostaje niezwłocznie zakończona, jego konto użytkownika zostaje rozwiązane, natomiast sprzedający ma prawo do udzielenia kary umownej w wysokości 50% ceny zakupu towaru odebranego i sprzedanego przez klienta hurtowego osobie będącej odbiorcą końcowym (konsumentem), jednak nie mniej niż 500 000 CZK za każdy przypadek naruszenia tego obowiązku. Kara umowna płatna jest na pisemne żądanie sprzedającego w ciągu 7 dni od jej doręczenia kupującemu.

4. Klient hurtowy jest zobowiązany do odpowiedniego reprezentowania sprzedającego i jego towarów na swojej stronie internetowej oraz wykorzystywania materiałów promocyjnych, w szczególności tekstów, zdjęć, filmów, znaków towarowych, logotypów oraz innych treści i elementów sprzedającego, które sprzedający dostarczy w ramach umowy ramowej. Umowa będzie regulowała w szczególności zakres i czas korzystania z niniejszej własności intelektualnej sprzedającego przez klienta hurtowego w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 

XIII.
Postanowienia końcowe

1. Wszystkie umowy między sprzedającym a kupującym podlegają prawu Republiki Czeskiej. Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna-sprzedaży zawiera element międzynarodowy, wówczas strony uzgadniają, że relacja podlega prawu Republiki Czeskiej. Nie narusza to uprawnień konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Wszelkie spory między stronami umowy wynikające ze stosunków prawnych ustanowionych niniejszą umową lub w związku z nią będą rozstrzygane przede wszystkim w drodze wzajemnych negocjacji, z wszelkimi staraniami zmierzającymi do polubownego załatwienia sprawy, lub za pośrednictwem wspólnie wybranego przez nich mediatora. W przypadku gdy strony umowy nie dojdą do polubownego rozwiązania sporu wynikającego ze stosunków prawnych ustanowionych niniejszą umową w drodze wzajemnego porozumienia, rozstrzygnięcie sporu będzie rozstrzygane przez sąd.

3.    Zawarta umowa kupna-sprzedaży jest przechowywana w formie elektronicznej u sprzedającego, co umożliwi kupującemu dostęp do niej na każde żądanie. W stosunku do kupującego sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu postanowień § 1826 ust. e) Kodeksu cywilnego. Kupujący przejmuje ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 par. 2 Kodeksu cywilnego.

Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie tekstów, zdjęć, filmów, znaków towarowych, logo oraz innych treści i elementów sprzedającego, w tym jego strony internetowej lub jej części bez zgody sprzedającego. Sprzedający jest uprawniony do dochodzenia swoich praw do własności intelektualnej zgodnie ze specjalnymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą nr 221/2006 Dz. o egzekwowaniu praw własności przemysłowej i ochronie tajemnic handlowych, z późniejszymi zmianami i zgodnie z art. 2976 i nast. o nieuczciwej konkurencji w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 
4.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy spowodowane interwencją osób trzecich w sklep internetowy lub w wyniku korzystania z niego niezgodnie z jego przeznaczeniem. W trakcie korzystania ze sklepu internetowego kupujący nie może stosować procedur, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jego działanie oraz nie może wykonywać żadnych czynności, które mogłyby pozwolić mu lub osobom trzecim na ingerencję lub korzystanie z oprogramowania lub innych komponentów składających się na sklep internetowy i&nbspkorzystanie ze sklepu internetowego lub jego części, lub oprogramowania w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub celem. 

5. Treść niniejszych warunków handlowych może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedającego. Przepis ten nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji warunków handlowych. Do niniejszych warunków handlowych załączony jest wzór formularza odstąpienia od umowy dla konsumentów.

Niniejsze warunki wchodzą w życie 1 maja 2020 roku.

Gdzie można kupić nasze produkty?

 

Rozbudowana sieć dystrybutorów w całej Republice Czeskiej

Znajdź najbliższego sprzedawcę lub dystrybutora oferującego nasze produkty bądź też aptekę.

Pokaż najbliższych dystrybutorów