MycoMedica - chińskie grzyby witalne hero gradient

Regulamin

Od 1 stycznia 2024 r. wejdą w życie nowe warunki, z którymi można zapoznać się tutaj.

Zasady i warunki

I.
Postanowienia podstawowe

 

1. Niniejsze warunki są wydawane przez spółkę TCM POINT s.r.o. zgodnie z § 1751 i następnymi ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami (dalej jako "Kodeks cywilny"), IČO: 28785517, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Miejskiego w Pradze pod numerem 369476, z siedzibą przy Příčná 1892/4, 110 00 Praga 1, dane kontaktowe: objednavky@MycoMedica.cz, tel.: +420-739-454-915 (dalej jako "Sprzedający").

2. Niniejsze warunki regulują wzajemne prawa i obowiązki Sprzedającego i osoby, która zawiera umowę kupna towarów sprzedawanych przez Sprzedającego jako konsument poza jego przedsiębiorstwem lub w ramach jego przedsiębiorstwa (zwanej dalej "Kupującym"), za pośrednictwem interfejsu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.mycomedica. www.mycomedica.eu, www.mycomedica.sk, www.yaomedica.cz, www.yaomedica.com, www.yaomedica.sk, www.caremedica.cz, caremedica.eu oraz www.caremedica.sk (zwanej dalej "sklepem internetowym"). Niniejszy regulamin stosuje się odpowiednio również do zawierania umów kupna-sprzedaży towarów sprzedawanych przez Sprzedawcę w inny sposób określony w niniejszym regulaminie (tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu).

3. Postanowienia niniejszych warunków wraz z przyjętym zamówieniem stanowią integralną część umowy kupna. Wszelkie odmienne postanowienia w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych warunków.

4. Niniejsze Warunki są dostępne i Umowa kupna jest zawierana na stronie internetowej www.mycomedica.cz, www.yaomedica.cz i www.caremedica.cz w języku czeskim, na stronie internetowej www.mycomedica.eu, www.yaomedica.com i caremedica.eu w języku angielskim oraz na stronie internetowej www.mycomedica.sk, www.yaomedica.sk i caremedica.sk w języku słowackim.

II.
Informacje o towarach i cenach


(1) Informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów i ich główne cechy, znajdują się przy każdym pojedynczym towarze w katalogu sklepu internetowego. Ceny towarów zawierają podatek od towarów i usług oraz wszystkie związane z tym opłaty Ceny towarów pozostają ważne przez okres ich wyświetlania w sklepie internetowym. Ceny towarów nie obejmują kosztów wysyłki oraz sposobu płatności wybranego przez kupującego podczas zamawiania towaru. Niniejsze postanowienie nie wyklucza możliwości negocjowania umowy sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

2. Wszelkie prezentacje towarów w katalogu sklepu internetowego mają charakter wyłącznie informacyjny (tj. nie stanowią oferty zawarcia umowy) i w żaden sposób nie zastępują porady wykwalifikowanego lekarza. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży z Kupującym w zakresie prezentowanych towarów.

3) Informacja o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą towaru publikowana jest w sklepie internetowym. Informacje o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą towarów publikowane w sklepie internetowym obowiązują tylko na terytorium, dla którego przeznaczona jest wybrana część sklepu internetowego lub do którego ograniczona jest dostawa. W częściach sklepu internetowego z rozszerzeniem .cz dostawa jest ograniczona do terytorium Republiki Czeskiej, z rozszerzeniem .sk do terytorium Słowacji, a z rozszerzeniem .eu lub .com do krajów, których wybór jest dozwolony w pierwszym kroku zamówienia.

4. Wszelkie zniżki na cenę zakupu towaru nie mogą być ze sobą łączone, chyba że Sprzedawca i Kupujący uzgodnią inaczej.


III.
Zamówienie i zawarcie umowy kupna


1) Kupujący wyraźnie wyraża zgodę na korzystanie ze środków komunikacji na odległość. Koszty poniesione przez Kupującego w związku z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem Umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty połączeń telefonicznych) ponosi Kupujący. Koszty te nie odbiegają od normalnych stawek przewidzianych przez odpowiednich przedsiębiorców telekomunikacyjnych Kupującego.

2. Kupujący zamawia towary przedstawione w katalogu sklepu internetowego w następujący sposób:
(a) poprzez swoje konto klienta, jeśli wcześniej zarejestrował się w sklepie internetowym,
(b) poprzez wypełnienie formularza zamówienia w sklepie internetowym bez rejestracji
(c) telefonicznie pod numerem +420-739-454-915,
d) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres objednavky@mycomedica.cz.

3. Składając zamówienie w sklepie internetowym, kupujący wybiera towar, liczbę sztuk, sposób transportu i płatności, a także podaje swoje dane kontaktowe i rozliczeniowe lub inny adres wysyłki. Osoba, która zawiera umowę kupna-sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (Klient Biznesowy), dodatkowo dodaje swój numer NIP lub numer identyfikacji podatkowej. Przed wysłaniem zamówienia Kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które podał w zamówieniu. Kupujący wysyła zamówienie do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku "ZAMÓW NA CENĘ". Sprzedawca uznaje podane w zamówieniu informacje za prawidłowe i prawdziwe. Warunkiem wysłania zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia oraz potwierdzenie przez Kupującego, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.

4. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia ze sklepu internetowego przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. Potwierdzenie to ma charakter automatyczny i nie należy go traktować jako zawarcia umowy. Umowa kupna zostaje zawarta dopiero po otrzymaniu przez Sprzedającego zamówienia. Przyjmuje się, że jeżeli Sprzedawca nie odrzuci propozycji zawarcia Umowy kupna w ciągu 24 godzin (w weekendy, dni świąteczne i wolne od pracy termin ten ulega automatycznemu przedłużeniu o czas trwania dni świątecznych) od otrzymania zamówienia, to po upływie tego terminu Umowę kupna uważa się za zawartą, a zamówienie za przyjęte. Zamówienie uważa się za przyjęte i umowę sprzedaży za zawartą również w przypadku, gdy Sprzedawca przystąpi do realizacji umowy sprzedaży wcześniej i wyśle towar. Wysłanie przez Sprzedającego towaru uważa się za potwierdzenie przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia i zawarcia umowy. Z chwilą przyjęcia zamówienia pomiędzy Kupującym a Sprzedającym powstają wzajemne prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków, w szczególności zobowiązanie Sprzedającego do dostarczenia towaru Kupującemu oraz zobowiązanie Kupującego do zapłaty uzgodnionej ceny zakupu. Powiadomienie o ewentualnym odrzuceniu zamówienia zostanie wysłane przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Kupującego.

 

5. W przypadku zamówienia telefonicznego złożonego przez Kupującego na numer telefonu Sprzedawcy, Umowa kupna zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Sprzedawcę stosownego telefonu, a Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu Towaru. Nie później niż w chwili dostarczenia Towaru, Sprzedawca potwierdzi Kupującemu zawarcie Umowy w formie tekstowej (poprzez przekazanie podsumowania otrzymanego zamówienia oraz kopii Regulaminu). W przypadku zamówienia złożonego przez Kupującego poprzez przesłanie zamówienia na adres e-mail Sprzedawcy, umowa kupna zostaje zawarta dopiero w momencie jego dostarczenia do Sprzedawcy na adres e-mail Kupującego, a Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu towaru. Zamówienie Kupującego złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej musi zawierać co najmniej specyfikację towaru z oferty Sprzedającego, wymaganą ilość, datę i miejsce dostawy, dane identyfikacyjne i adresowe Kupującego oraz imię i nazwisko osoby, która wysłała zamówienie w imieniu Kupującego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji każdego zamówienia.

6. W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań określonych w zamówieniu nie może zostać spełnione, Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego zmienioną ofertę. Zmienioną ofertę uważa się za nowy projekt Umowy sprzedaży, a Umowa sprzedaży w takim przypadku zostaje zawarta poprzez potwierdzenie przesłane przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy.

7. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedającego są wiążące lub zobowiązują Kupującego do zapłaty ceny zakupu. 8. Kupujący może anulować zamówienie najpóźniej w momencie jego przyjęcia lub odrzucenia przez Sprzedającego zgodnie z ust. 4. Kupujący może anulować zamówienie telefonicznie pod numerem telefonu lub adresem e-mail Sprzedawcy podanym w niniejszym Regulaminie. Anulowanie wysłanego zamówienia jest jednak możliwe tylko wtedy, gdy zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane, a towar nie został jeszcze wysłany do Kupującego. Anulowanie wysłanego zamówienia odbywa się poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres objednavky@MycoMedica.cz lub pod numerem telefonu +420-739-454-915. Kupujący zobowiązany jest do podania informacji o zamówieniu, jego numeru oraz swoich danych identyfikacyjnych.

8. W przypadku wystąpienia oczywistego błędu technicznego po stronie Sprzedawcy w podaniu ceny towaru w sklepie internetowym lub w procesie składania zamówienia, Sprzedawca nie będzie zobowiązany do dostarczenia Kupującemu towaru za tę oczywiście błędną cenę, nawet jeśli do Kupującego zostało wysłane automatyczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia zgodnie z niniejszymi Warunkami. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki poinformuje Kupującego o błędzie i prześle Kupującemu poprawioną ofertę na adres e-mail Kupującego. Poprawioną ofertę uznaje się za nowy projekt Umowy kupna i Umowa kupna zostaje w takim przypadku zawarta poprzez potwierdzenie przesłane przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy.


IV.
Konto Klienta


1. Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym, Kupujący ma dostęp do swojego konta klienta. Ze swojego konta klienta Kupujący może składać zamówienia na towary. Kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji.

 

2. Podczas rejestracji konta klienta i zamawiania towarów, Kupujący zobowiązany jest do podania wszystkich informacji w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji informacji podanych w koncie klienta w każdym przypadku ich zmiany. Dane podane przez Kupującego w koncie klienta oraz przy zamawianiu towarów będą uważane za prawidłowe i wiążące dla Sprzedawcy.

3. Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący zobowiązany jest do zachowania poufności danych niezbędnych do uzyskania dostępu do konta klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie konta klienta przez osoby trzecie.

4. Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z konta klienta.

5. Konto klienta jest zakładane na czas nieokreślony. Sprzedawca może wypowiedzieć konto klienta Kupującego, jeżeli Kupujący nie korzysta z konta klienta przez okres dłuższy niż 6 miesięcy lub jeżeli Kupujący narusza swoje zobowiązania wynikające z Umowy kupna lub niniejszych Warunków.

6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Konto klienta może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w związku z niezbędną konserwacją sprzętu i oprogramowania Sprzedawcy lub niezbędną konserwacją sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

V.
Warunki płatności i dostawa towaru


1. Kupujący może zapłacić cenę Towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą Towaru zgodnie z Umową kupna w Sklepie internetowym w następujący sposób:


(a) gotówką przy dostawie lub kartą kredytową przy dostawie Towarów,
(b) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
(c) bezgotówkowo za pomocą karty kredytowej,
(d) przelewem na konto Sprzedawcy za pośrednictwem bramki płatniczej,

f) gotówką lub kartą kredytową przy odbiorze osobistym w biurze wysyłkowym.

2. W przypadku płatności gotówką, cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna zgodnie z instrukcjami przesłanymi przez Sprzedawcę do Kupującego drogą elektroniczną w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku płatności za pośrednictwem bramki płatniczej, Kupujący postępuje zgodnie z instrukcjami odpowiedniego dostawcy płatności elektronicznych. W przypadku płatności bezgotówkowej, zobowiązanie Kupującego do zapłaty ceny zakupu zostaje spełnione w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym Sprzedającego. W zależności od wybranego sposobu płatności, Kupujący może być zobowiązany do zapłaty przed przyjęciem zamówienia przez Sprzedawcę, w takim przypadku wpłaconą kwotę uznaje się za zadatek.

3. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. Towar zostanie dostarczony Kupującemu:


(a) na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu,
(b) za pośrednictwem centrum wysyłkowego na adres centrum wysyłkowego wskazany przez Kupującego,


4. Koszt dostawy Towaru, w zależności od sposobu wysyłki i odbioru Towaru, zostanie określony w zamówieniu Kupującego oraz w potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku ustalenia sposobu dostawy na specjalne życzenie Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym sposobem dostawy. O ile nie uzgodniono inaczej, towar będzie dostarczany przez DPD.

5. Jeżeli Sprzedawca jest zobowiązany na podstawie Umowy Zakupu do dostarczenia Towarów do miejsca określonego przez Kupującego w Zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do odbioru Towarów w momencie dostawy. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest wielokrotne dostarczenie towaru lub dostarczenie go w inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z wielokrotnym dostarczeniem towaru lub kosztów związanych z innym sposobem dostarczenia.

 

6. Sprzedawca odpowiada za to, aby opakowanie dostarczonych produktów spełniało wszelkie wymogi prawne. Na opakowaniu musi być podany pełny skład produktu oraz instrukcja użycia. Tekst musi odpowiadać temu, który został zatwierdzony przez właściwy organ państwowy. Na opakowaniu musi być zawsze podana data minimalnej trwałości towaru.

7. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia nienaruszalności opakowania towaru przy odbiorze towaru od przewoźnika oraz do niezwłocznego powiadomienia przewoźnika w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad. W przypadku uszkodzenia opakowania w sposób świadczący o ingerencji w przesyłkę, Kupujący nie przyjmie przesyłki od przewoźnika. Kupujący zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę na powierzchnię kartonu lub koperty, taśmę ochronną oraz wszelkie, nawet drobne, uszkodzenia i pęknięcia, zwłaszcza przebicia w kartonie i odkształcenia rogu opakowania. Oznaki te mogą świadczyć o nieostrożnym obchodzeniu się z paczką podczas transportu, a tym samym o ewentualnym uszkodzeniu towaru znajdującego się wewnątrz paczki. W takim przypadku Kupujący sporządzi protokół reklamacyjny lub zapisze u przewoźnika stan, w jakim paczka lub koperta została dostarczona, a także wszelkie inne uszkodzenia, w celu rozstrzygnięcia reklamacji i zminimalizowania ewentualnych szkód.

8. Kupujący powinien odebrać towar od przewoźnika w kopercie lub paczce. Wysyłka towaru następuje w ciągu dni roboczych (zazwyczaj w ciągu 1-5 dni roboczych) poprzez przekazanie go przewoźnikowi. Czas dostawy jest regulowany przez wewnętrzne przepisy przewoźnika. Jeśli niektóre przedmioty nie są obecnie w magazynie, ale są już w drodze, czas wysyłki może się wydłużyć o 1-7 dni roboczych ponad normalny czas wysyłki. Jeśli niektóre przedmioty nie są obecnie w magazynie lub w drodze, sprzedawca skontaktuje się z kupującym przez e-mail. Towar zostanie dostarczony do kupującego w ciągu 30 dni. Odpowiedzialność za przypadkowe pogorszenie, uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na kupującego w momencie przyjęcia towaru lub w momencie, w którym kupujący był zobowiązany do przyjęcia towaru, ale nie zrobił tego z naruszeniem umowy sprzedaży.

9. Sprzedawca wystawia Kupującemu dokument podatkowy - fakturę. Dokument podatkowy zostanie przesłany na adres e-mail Kupującego lub dołączony do dostarczonego towaru. Ten dokument podatkowy jest jednocześnie świadectwem dostawy i gwarancji na zamówiony towar. Kupujący nabywa własność towaru poprzez zapłatę pełnej ceny zakupu towaru wraz z kosztami dostawy, jednak nie wcześniej niż z chwilą odbioru towaru.

VI.
Odstąpienie od umowy


(1) Kupujący, który zawarł umowę kupna poza swoją działalnością gospodarczą jako konsument, ma prawo do odstąpienia od umowy kupna bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od daty:
(a) otrzymania towaru,

(b) otrzymania ostatniej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części,
(c) otrzymania pierwszej dostawy towarów, jeżeli przedmiotem umowy jest regularnie powtarzająca się dostawa towarów.

(2) Kupujący nie może odstąpić od umowy o dostarczenie towarów, które zostały wykonane zgodnie z wymaganiami konsumenta lub dostosowane do jego osobistych potrzeb, które są nietrwałe, lub towarów, które mają krótki termin przydatności do użycia, lub towarów, które ze względu na swój charakter zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami po dostarczeniu, lub towarów, które zostały dostarczone w zamkniętym opakowaniu, które ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie nadaje się do zwrotu po zepsuciu przez konsumenta. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, kupujący musi wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie do odstąpienia od umowy. Jeżeli wraz z zamówieniem dostarczana jest próbka lub prezent, należy je zwrócić sprzedawcy wraz z produktami.

3. Kupujący, będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży w drodze dowolnego jednoznacznego oświadczenia skierowanego do sprzedawcy. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostarczonego przez Sprzedawcę. Preferowanym przez Sprzedawcę sposobem odstąpienia od umowy jest wysłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy określony w art. I.1.

4. Kupujący, który odstąpił od Umowy, ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy. Kupujący zobowiązany jest zwrócić towar najlepiej standardową paczką pocztową. Koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Kupujący.

Adresem do zwrotu towaru do Sprzedawcy jest adres partnera wysyłkowego:

 

MyTao s.r.o., Tomkova 53, Police nad Metují 54954


5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Kupującego, Sprzedawca zwróci Kupującemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia zwrotu towaru, wszystkie otrzymane od Kupującego środki pieniężne, w tym koszty dostawy, w taki sam sposób, w jaki otrzymano od Kupującego zapłatę. Sprzedający zwróci Kupującemu środki otrzymane w inny sposób tylko wtedy, gdy Kupujący wyrazi na to zgodę i Sprzedający nie poniesie dodatkowych kosztów. Zwrot kosztów dostawy następuje wyłącznie w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostawy.

6. Kupujący zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy towar nieuszkodzony i nieużywany, w oryginalnym nieotwartym opakowaniu towaru. 7. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego potrącenia wierzytelności o odszkodowanie za uszkodzenie towaru z wierzytelnością Kupującego o zwrot ceny zakupu. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu towaru wraz z fakturą - dokumentem podatkowym (oryginał lub kopia). Towary zwracane za pobraniem przez Sprzedawcę nie będą przez niego przyjmowane i tym samym nie są traktowane jako prawidłowy zwrot towaru.

7. Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży z powodu wyprzedaży zapasów, niedostępności Towaru lub jeżeli producent, importer lub dostawca Towaru zaprzestał produkcji lub importu Towaru. Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Kupującego za pośrednictwem adresu e-mail podanego w zamówieniu i zwróci wszystkie środki pieniężne, w tym koszty dostawy, otrzymane od Kupującego w ciągu 14 dni od powiadomienia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w ten sam sposób lub w sposób określony przez Kupującego.

VII.
Prawa wynikające z wadliwego wykonania umowy


1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, że towar jest wolny od wad w chwili jego otrzymania, w szczególności, że odpowiada ustalonemu opisowi, rodzajowi i ilości, a także jakości i innym ustalonym właściwościom. 2. Jeżeli sprzedany towar, jego opakowanie lub instrukcja dołączona do towaru określają okres, w którym towar może być używany, stosuje się przepisy o gwarancji wykonania. Gwarantując jakość, sprzedawca zobowiązuje się, że towar będzie nadawał się do zwykłego użytku lub zachowa swoje zwykłe właściwości przez określony czas.

2. Kupujący ma wybór sposobu załatwienia reklamacji. W przypadku wystąpienia wady towaru, Kupujący może złożyć reklamację u Sprzedawcy i w zależności od rodzaju wady oraz uprawnień przyznanych przez prawo, żądać:
(a) wymiany na nowy towar,
(b) naprawy (uzupełnienia brakującego towaru),
(c) stosownego upustu od ceny zakupu,
(d) odstąpienia od umowy.

3. Jeżeli kupującym jest konsument, może on żądać usunięcia wad towaru przez jego wymianę lub naprawę. Kupujący może także żądać stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, jeżeli sprzedawca odmówił usunięcia wady albo nie usunął jej zgodnie z przepisami prawa, jeżeli wada występuje wielokrotnie lub stanowi istotne naruszenie umowy, albo jeżeli z oświadczenia sprzedawcy lub z okoliczności wynika, że wada nie zostanie usunięta zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada ujawni się przed upływem 1 roku od otrzymania towaru, uważa się, że towar był wadliwy w chwili jego otrzymania. Kupujący może dochodzić roszczeń z tytułu wady, która ujawni się w ciągu dwóch lat od otrzymania towaru. Sąd uznaje również prawo do reklamacji wady, jeżeli wada nie ujawniła się bez nieuzasadnionej zwłoki po tym, jak kupujący będący konsumentem mógł ją wykryć przy zachowaniu należytej staranności.

 

Jeżeli towar jest wadliwy w sposób stanowiący istotne naruszenie umowy sprzedaży, kupujący nie będący konsumentem ma prawo żądać usunięcia wady przez naprawę lub wymianę (albo dostarczenie brakującego towaru), żądać stosownego obniżenia ceny zakupu albo odstąpić od umowy sprzedaży. Jeśli nie powiadomi sprzedawcy o wyborze prawa w odpowiednim czasie, ma tylko prawa wynikające z nieistotnego naruszenia umowy sprzedaży. Jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy w terminie o wadzie towaru, traci prawo do odstąpienia od umowy. Jeżeli towar ma tylko wady stanowiące nieistotne naruszenie umowy sprzedaży, kupujący niebędący konsumentem ma prawo żądać usunięcia wady lub stosownego obniżenia ceny zakupu.

5. Składając reklamację, Kupujący jest zobowiązany powiadomić Sprzedawcę o wybranym przez siebie prawie. Kupujący nie może żądać wydania towaru z rabatem z powodu, dla którego rabat został udzielony.

6. Kupujący może złożyć reklamację (prawa z wadliwego wykonania) u Sprzedawcy telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie poprzez kontakty wymienione w art. I. pkt W przypadku, gdy do rozstrzygnięcia reklamacji niezbędny jest odbiór towaru przez Sprzedawcę, Sprzedawca uzgodni z Kupującym sposób jego odbioru lub Kupujący może przesłać towar na adres, o którym mowa w art. VI. pkt 4 Sprzedawca nie przyjmuje reklamacji w swoich lokalach, gdyż nie służą one do sprzedaży towarów. Sprzedawca zobowiązany jest wydać Kupującemu pisemne potwierdzenie, kiedy Kupujący skorzystał z uprawnienia, jaka jest treść reklamacji, jakiego sposobu załatwienia reklamacji żąda Kupujący oraz dane kontaktowe Kupującego, a także potwierdzenie terminu i sposobu załatwienia reklamacji lub pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji.

7. Reklamacja musi być załatwiona w ciągu 30 dni od daty złożenia reklamacji, chyba że Sprzedawca i Kupujący ustalą inny termin. Po upływie tego terminu Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży lub żądać stosownego rabatu. Za chwilę, w której wyrażenie woli Kupującego (skorzystanie z prawa do wadliwego wykonania umowy) dotrze do Sprzedawcy, uważa się moment dochodzenia roszczeń. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą elektroniczną.

8. Prawo do wadliwego wykonania nie przysługuje Kupującemu, jeżeli Kupujący spowodował wadę. 9) W przypadku uzasadnionego roszczenia Kupujący ma prawo do odszkodowania za koszty zasadnie poniesione w związku z roszczeniem. Kupujący może skorzystać z tego prawa u Sprzedawcy w terminie jednego miesiąca po upływie okresu gwarancji lub rękojmi za jakość. Kupującemu nie przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli wada została spowodowana przez zdarzenie zewnętrzne po przejściu ryzyka szkody na Kupującego.

8. Prawa i obowiązki stron umowy w związku z prawami wynikającymi z wadliwego wykonania regulują § 1914 do 1925, 2099 do 2117 i (jeżeli Kupujący jest konsumentem) § 2161 do 2174 Kodeksu Cywilnego oraz ustawa nr 634/1992 Dz. U. o ochronie konsumentów.


VIII.
Dostawa


(1) Strony mogą dostarczać sobie wzajemnie wszelką pisemną korespondencję za pomocą poczty elektronicznej.

2. Kupujący będzie dostarczał korespondencję do Sprzedawcy na adres e-mail podany w niniejszych Warunkach. 3. Sprzedawca będzie dostarczał korespondencję do Kupującego na adres e-mail wskazany w koncie klienta lub zamówieniu Kupującego.


IX.
Dane osobowe.


Wszelkie informacje przekazywane przez Kupującego w kontaktach ze Sprzedawcą będą traktowane jako poufne. Sprzedawca wykorzystuje dane Kupującego w szczególności w celu realizacji Umowy sprzedaży lub w celu prowadzenia Konta klienta. Komunikaty handlowe mogą być przesyłane na adres e-mail, gdyż taka procedura jest dopuszczona przez prawo, chyba że Sprzedawca wyraźnie odmówi ich przyjęcia. Komunikaty te mogą dotyczyć wyłącznie towarów podobnych lub pokrewnych, a odmowa ich przyjęcia może nastąpić w każdym czasie w prosty sposób (poprzez wysłanie listu, e-maila lub kliknięcie na link w komunikacie handlowym).

2. Bardziej szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (GDPR) i ustawą nr 110/2019 Sb. o przetwarzaniu danych osobowych, która jest opublikowana na stronie internetowej Sprzedawcy zgodnie z art. I. ust. 1 niniejszej umowy.

X.
Pozasądowe rozwiązywanie sporów i reklamacji konsumenckich


1. Do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z Umowy kupna właściwy jest Czeski Urząd Inspekcji Handlowej z siedzibą przy ul. Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, nr ID: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs. W celu internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym możliwe jest korzystanie z platformy znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

2. Punktem kontaktowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich) jest Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą przy ul. Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

 

3. Kupujący może kierować swoje reklamacje bezpośrednio do Sprzedawcy na adres e-mail podany w art. I.1 niniejszego Regulaminu. Sprzedawca każdorazowo prześle na adres e-mail Kupującego informację o rozpatrzeniu reklamacji.

 

4. Kupujący może również kierować wszelkie reklamacje bezpośrednio do państwowych organów nadzoru na danym terenie. 5. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności handlowej. Kontrolę obrotu handlowego przeprowadza w zakresie swoich kompetencji właściwy organ wydający koncesje handlowe. Państwowy Urząd Kontroli Rolnictwa i Żywności sprawuje nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów w zakresie określonym ustawą.

XI.
Przepisy szczególne dla klientów biznesowych


1. Niniejsze warunki regulują również wzajemne prawa i obowiązki Sprzedawcy i osoby, która zawiera umowę kupna w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (zwanej dalej "klientem korporacyjnym").

2. Klient Biznesowy może uzgodnić ze Sprzedawcą zapłatę ceny zakupu na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedawcę i przesłanej na wskazany adres e-mail lub adres pocztowy. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty jej wysłania do Klienta Biznesowego. Cenę zakupu lub jej część uważa się za należycie zapłaconą z chwilą uznania odpowiedniej kwoty na rachunku Sprzedawcy.

 

3. W przypadku opóźnienia Klienta Biznesowego w zapłacie Ceny Zakupu lub jej części, Klient Biznesowy zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy odsetki umowne za opóźnienie w wysokości 0,1% należnej kwoty za każdy dzień opóźnienia. W przypadku, gdy Klient Biznesowy pozostaje w zwłoce z zapłatą jakiejkolwiek części Ceny Zakupu przez okres dłuższy niż 30 dni, Klient Biznesowy zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kary umownej w wysokości 20% niezapłaconej części całkowitej Ceny Zakupu. Odsetki umowne oraz kara umowna będą wymagalne siódmego dnia od daty otrzymania przez Sprzedawcę pisemnego wezwania do zapłaty. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego potrącenia odsetek umownych i kary umownej z zapłaconą częścią ceny zakupu Towarów, a Klient Biznesowy wyraża zgodę na takie potrącenie. Kara umowna nie narusza prawa Sprzedawcy do dochodzenia od Klienta Biznesowego odszkodowania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ani obowiązku Klienta Biznesowego do wykonania zobowiązania zabezpieczonego karą umowną.

 

Klient Biznesowy jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich faktów dotyczących Sprzedawcy, o których dowiedział się w związku z zawieraniem umów kupna lub prowadzeniem konta klienta, a które nie są publicznie dostępne, w szczególności cen hurtowych, stosunków umownych i dostawców Sprzedawcy, jak również personelu i innych warunków wewnętrznych Sprzedawcy. Obowiązek ten trwa również po rozwiązaniu Umów kupna i rezygnacji z Konta klienta.

XII.
Postanowienia szczególne dla klientów hurtowych


1. Sprzedawca może przyznać status klienta hurtowego (dalej "Klient Hurtowy") zarejestrowanemu klientowi biznesowemu (posiadającemu konto klienta w sklepie internetowym), który demonstracyjnie zamawia towary w celu ich odsprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, według swoich wewnętrznych kryteriów.

 

2. Status Klienta Hurtowego jest nadawany Kupującemu przez Sprzedawcę poprzez aktywację cen hurtowych towarów na koncie klienta w sklepie internetowym. W czasie trwania tego statusu Klient Hurtowy jest uprawniony do składania u Sprzedawcy zamówień na towary po obniżonych cenach hurtowych. Do statusu Klienta Hurtowego nie ma tytułu prawnego i Sprzedawca może go odebrać Klientowi Hurtowemu w każdym czasie bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, niedotrzymania warunku zamawiania towarów w celu ich odsprzedaży lub niedotrzymania innych kryteriów wewnętrznych (np. niedotrzymania minimalnej wartości zamówień za miniony okres).

3. Hurtownia zobowiązana jest do odpowiedniego zaprezentowania Sprzedawcy i jego towarów na swojej stronie internetowej. 4. Sprzedawca udostępnia Hurtowni, na jej żądanie, pakiet zdjęć Produktów oraz innych materiałów promocyjnych (dalej: "Media Kit"). Poprzez udostępnienie Media Kitu Sprzedawca udziela Klientowi Hurtowemu niewyłącznej licencji na korzystanie z materiałów w nim zawartych w związku z własną sprzedażą detaliczną przez okres posiadania przez Klienta Hurtowego statusu Klienta Hurtowego, bez prawa do przeniesienia licencji lub udzielenia sublicencji na rzecz osoby trzeciej. Klient Hurtowy zobowiązany jest do przestrzegania instrukcji obsługi Media Kit, jeśli jest ona dostępna.

XIII.
Postanowienia końcowe


Wszystkie umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym Hurtowym podlegają prawu Republiki Czeskiej. Jeżeli stosunek ustanowiony Umową Zakupu zawiera element międzynarodowy, Strony uzgadniają, że stosunek ten podlega prawu Republiki Czeskiej. Nie narusza to praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów.

2. Wszelkie spory pomiędzy Stronami wynikające ze stosunku prawnego ustanowionego niniejszą Umową lub w związku z nim będą rozstrzygane przez Strony przede wszystkim w drodze wzajemnych negocjacji, przy dołożeniu wszelkich starań w celu osiągnięcia polubownego rozwiązania, lub za pośrednictwem mediatora wybranego przez Strony. W przypadku, gdy Strony nie będą w stanie osiągnąć polubownego rozwiązania sporu wynikającego ze stosunku prawnego ustanowionego niniejszą Umową w drodze wzajemnych negocjacji, spór ten zostanie rozstrzygnięty przez sąd powszechny.

3. Zawarta Umowa Zakupu zostanie zarchiwizowana w formie elektronicznej u Sprzedawcy i nie będzie udostępniana. 4. Sprzedawca nie jest związany żadnym kodeksem postępowania w stosunku do Kupującego. Kupujący przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu art. 1765 § 2 Kodeksu cywilnego.

4. Kopiowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie tekstów, zdjęć, filmów, znaków towarowych, logo oraz innych treści i elementów Sprzedawcy, w tym jego strony internetowej lub jej części, jest zabronione bez zgody Sprzedawcy. 5. Sprzedawca jest uprawniony do wykonywania swoich praw do przedmiotów własności intelektualnej na podstawie przepisów szczególnych, w szczególności na podstawie ustawy nr 221/2006 Sb. o egzekwowaniu praw własności przemysłowej i o ochronie tajemnic handlowych, w brzmieniu późniejszym, oraz na podstawie § 2976 i następnych o nieuczciwej konkurencji na podstawie Kodeksu cywilnego.

 

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich w sklep internetowy lub jego użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem. 6. Kupujący zobowiązuje się, że korzystając ze Sklepu Internetowego nie będzie stosował żadnych zabiegów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jego funkcjonowanie oraz nie będzie wykonywał żadnych czynności, które pozwoliłyby jemu lub osobom trzecim na ingerencję lub nieuprawnione korzystanie z oprogramowania lub innych składników tworzących Sklep Internetowy lub korzystanie ze Sklepu Internetowego lub jakiejkolwiek jego części lub oprogramowania w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.

 

6. Sprzedawca jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu lub z umów z niego wynikających na osobę trzecią, pod warunkiem, że pozycja Kupującego nie zostanie przez to naruszona. Kupujący wyraźnie wyraża zgodę na taką cesję. Kupujący jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków lub z umów z nich wynikających na osobę trzecią wyłącznie za zgodą Sprzedającego.

Sprzedający może zmienić lub uzupełnić brzmienie niniejszych Warunków. Postanowienie to nie narusza praw i obowiązków powstałych w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Warunków. Ponadto Sprzedający może jednostronnie zmienić niniejsze Warunki w zakresie odpowiednim w odniesieniu do swoich długoterminowych zobowiązań z nich wynikających (np. prowadzenie konta klienta). Sprzedawca poinformuje Kupującego o każdej takiej zmianie Warunków co najmniej 14 dni przed wejściem w życie nowej wersji Warunków poprzez zamieszczenie nowej wersji na interfejsie internetowym sklepu internetowego lub poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail Kupującego. Kupujący jest uprawniony do odrzucenia tych zmian Warunków poprzez usunięcie swojego konta klienta. Jeżeli tego nie uczyni lub nie zażąda przed wejściem w życie zmian, uważa się, że zaakceptował zmiany Warunków.

 

8. Wzór formularza niniejszego Regulaminu dotyczący odstąpienia od umowy przez Konsumenta stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 marca 2023 roku.

 

TCM POINT Sp. z o.o.

Gdzie można kupić nasze produkty?

 

Rozbudowana sieć dystrybutorów w całej Republice Czeskiej

Znajdź najbliższego sprzedawcę lub dystrybutora oferującego nasze produkty bądź też aptekę.

Pokaż najbliższych dystrybutorów