MycoMedica - chińskie grzyby witalne hero gradient

Zasady i warunki 2024

Zasady i warunki

I.
Postanowienia podstawowe

  

1. niniejsze warunki handlowe zostały wydane zgodnie z § 1751 i następnymi ustawy nr 89/2012 Dz.U., kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami (dalej jako "kodeks cywilny") przez TCM POINT s.r.o., nr identyfikacyjny: 28785517, zarejestrowaną w Sądzie Miejskim w Pradze pod numerem akt: 369476, siedziba: Příčná 1892/4, 110 00 Praga 1, dane kontaktowe: objednavky@MycoMedica.cz, tel.: +420-739-454-915 (zwana dalej "Sprzedającym").

 2. Niniejszy Regulamin reguluje wzajemne prawa i obowiązki Sprzedającego i osoby, która zawiera umowę kupna towarów sprzedawanych przez Sprzedającego jako konsument poza jego działalnością gospodarczą lub w ramach jego działalności gospodarczej (zwanej dalej "Kupującym"), za pośrednictwem interfejsu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.mycomedica.cz, www.mycomedica.eu, www.mycomedica.www.yaomedica.cz, www.yaomedica.com, www.yaomedica.sk, www.caremedica.cz, caremedica.eu oraz www.caremedica.sk (zwanych dalej "Sklepem Internetowym"). Niniejszy Regulamin stosuje się również odpowiednio do zawierania umów kupna-sprzedaży towarów sprzedawanych przez Sprzedawcę w inny sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie (tj. pocztą elektroniczną, telefonicznie lub za pośrednictwem systemu EDI w przypadku Klientów Biznesowych).

 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z przyjętym zamówieniem stanowią integralną część umowy kupna-sprzedaży. Wszelkie odmienne postanowienia Umowy kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny, a Umowa kupna-sprzedaży jest zawierana w Internecie pod adresami www.mycomedica.cz, www.yaomedica.cz i www.caremedica.cz w języku czeskim, w Internecie pod adresami www.mycomedica.eu, www.yaomedica.com i caremedica.eu w języku angielskim oraz w Internecie pod adresami www.mycomedica.sk, www.yaomedica.sk i caremedica.sk w języku słowackim.

II.
Informacje o towarach i cenach


 1. informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów i ich główne cechy, są podane dla każdej pozycji w katalogu sklepu internetowego. Ceny towarów
są podane z uwzględnieniem podatku VAT i wszystkich powiązanych opłat. Ceny towarów pozostają ważne przez okres, w którym są wyświetlane w sklepie internetowym. Ceny towarów nie obejmują kosztów wysyłki i metody płatności wybranej przez kupującego podczas zamawiania towarów. Postanowienie to nie wyklucza negocjacji umowy kupna-sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

 2. Wszelkie prezentacje towarów w katalogu sklepu internetowego mają charakter informacyjny (tj. nie stanowią oferty zawarcia umowy) i w żaden sposób nie zastępują porady wykwalifikowanego eksperta. Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży z Kupującym w odniesieniu do prezentowanych towarów.

 3. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów są publikowane w sklepie internetowym. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów podane w sklepie internetowym obowiązują wyłącznie na terytorium, dla którego przeznaczona jest wybrana część sklepu internetowego lub do którego dostawa jest ograniczona. W częściach sklepu internetowego z rozszerzeniem .cz dostawa jest ograniczona do terytorium Republiki Czeskiej, z rozszerzeniem .sk do terytorium Słowacji, a z rozszerzeniem .eu lub .com do krajów, których wybór jest włączony w pierwszym kroku zamówienia.

 4.


III.
Zamówienie i zawarcie umowy kupna-sprzedaży


 1 Kupujący wyraźnie wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość. Koszty poniesione przez kupującego w związku z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty połączeń telefonicznych) ponosi kupujący. Koszty te nie różnią się od normalnych stawek oferowanych przez odpowiednie firmy telekomunikacyjne kupującego.

 2. Kupujący składa zamówienie na towary przedstawione w katalogu sklepu internetowego w następujący sposób:
a) za pośrednictwem swojego konta klienta, jeśli wcześniej zarejestrował się w sklepie internetowym,
b) wypełniając formularz zamówienia w sklepie internetowym bez rejestracji,
c) telefonicznie pod numerem +420-739-454-915,
d) pocztą elektroniczną na adres objednavky@mycomedica.cz,

 

a także w przypadku klientów korporacyjnych:

 

e) za pośrednictwem systemu EDI wdrożonego przez sprzedawcę (np. Orion).

3. Kupujący składając zamówienie w sklepie internetowym wybiera towar, liczbę sztuk, sposób transportu i płatności, a także podaje swoje dane kontaktowe i rozliczeniowe lub inny adres dostawy. Osoba zawierająca umowę kupna-sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (Klient Biznesowy) podaje dodatkowo swój numer NIP lub NIP. Przed wysłaniem zamówienia Kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które wprowadził do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku "ZAMÓW TERAZ W CENIE". Informacje podane w zamówieniu Sprzedawca uznaje za prawidłowe i prawdziwe. Warunkiem wysłania zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia oraz potwierdzenie przez Kupującego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

 4. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia ze sklepu internetowego, Sprzedawca prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. Potwierdzenie to jest automatyczne i nie jest uważane za zawarcie umowy. Umowa kupna zostaje zawarta dopiero po otrzymaniu zamówienia przez Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub odrzucenia zamówienia. Przyjmuje się, że jeśli Sprzedający nie odrzuci propozycji zawarcia umowy kupna w ciągu 24 godzin (w dni wolne od pracy, święta i dni ustawowo wolne od pracy okres ten jest automatycznie przedłużany o czas ich trwania) od otrzymania zamówienia, umowę kupna uważa się za zawartą, a zamówienie przyjęte po upływie tego okresu. Zamówienie uznaje się również za przyjęte, a umowę kupna za zawartą, jeśli Sprzedający rozpocznie realizację umowy kupna wcześniej i wyśle towary. Wysłanie przez Sprzedającego informacji o wysyłce towaru jest również uważane za potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego i zawarcia umowy. Z chwilą przyjęcia zamówienia powstają wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy Kupującym a Sprzedającym zgodnie z obowiązującymi Warunkami, w szczególności zobowiązanie Sprzedającego do dostarczenia towaru Kupującemu oraz zobowiązanie Kupującego do zapłaty uzgodnionej ceny zakupu. Powiadomienie o odrzuceniu zamówienia zostanie wysłane przez Sprzedającego na adres e-mail Kupującego.

 

5. W przypadku zamówienia telefonicznego złożonego przez Kupującego na numer Sprzedającego, umowa kupna zostaje zawarta poprzez przyjęcie przez Sprzedającego odpowiedniego połączenia telefonicznego, przy czym Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towarów. Najpóźniej w momencie dostawy towaru Sprzedający potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy w formie tekstowej (przekazując podsumowanie otrzymanego zamówienia oraz kopię regulaminu). W przypadku zamówienia złożonego przez Kupującego poprzez wysłanie zamówienia na adres e-mail Sprzedającego, umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta dopiero w momencie otrzymania przez Sprzedającego zamówienia na adres e-mail Kupującego, przy czym Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towaru. Zamówienie Kupującego złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej musi zawierać co najmniej specyfikację towarów z oferty Sprzedającego, wymaganą ilość, datę i miejsce dostawy, dane identyfikacyjne i adresowe Kupującego, a także imię i nazwisko osoby, która wysłała zamówienie w imieniu Kupującego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub odrzucenia zamówienia telefonicznego lub e-mailowego. Powiadomienie o odrzuceniu zamówienia zostanie wysłane przez Sprzedawcę do Kupującego na adres e-mail Kupującego.

6. W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań określonych w zamówieniu nie może zostać spełnione, Sprzedający prześle na adres e-mail Kupującego zmienioną ofertę. Zmieniona oferta będzie uważana za nową propozycję umowy kupna, a umowa kupna zostanie w takim przypadku zawarta poprzez potwierdzenie przesłane przez Kupującego na adres e-mail Sprzedającego.

7. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedającego są wiążące lub zobowiązują Kupującego do zapłaty ceny zakupu. Kupujący może anulować zamówienie najpóźniej w chwili jego przyjęcia lub odrzucenia przez Sprzedającego. Kupujący może anulować zamówienie telefonicznie pod numerem telefonu lub adresem e-mail Sprzedającego wskazanym w niniejszym Regulaminie. Anulowanie zamówienia jest możliwe tylko w przypadku, gdy zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane, a towar wysłany do Kupującego. Anulowanie zamówienia odbywa się poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres objednavky@MycoMedica.cz lub telefonicznie pod numerem +420-739-454-915. Kupujący jest zobowiązany do podania informacji o zamówieniu, jego numerze i swoich danych identyfikacyjnych.

8. W przypadku wystąpienia oczywistego błędu technicznego po stronie Sprzedającego przy podawaniu ceny towaru w sklepie internetowym lub podczas procesu zamawiania, Sprzedający nie jest zobowiązany do dostarczenia towaru Kupującemu za tę oczywiście błędną cenę, nawet jeśli Kupujący otrzymał automatyczne potwierdzenie otrzymania zamówienia zgodnie z niniejszymi Warunkami.  Sprzedający poinformuje Kupującego o błędzie bez zbędnej zwłoki i prześle Kupującemu poprawioną ofertę na adres e-mail Kupującego. Zmienioną ofertę uznaje się za nową propozycję Umowy Sprzedaży, a Umowa Sprzedaży zostaje w takim przypadku zawarta poprzez potwierdzenie przesłane przez Kupującego na adres e-mail Sprzedającego.


IV.
Konto klienta


 1) Po rejestracji kupującego w sklepie internetowym, kupujący może uzyskać dostęp do swojego konta klienta. Ze swojego konta klienta kupujący może składać zamówienia na towary. Kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji.

 

2.  Podczas rejestracji konta klienta i zamawiania towarów Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą informacji. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji informacji podanych na koncie użytkownika w przypadku jakiejkolwiek zmiany. Informacje podane przez Kupującego w koncie klienta i przy zamawianiu towarów są uważane za prawidłowe i wiążące dla Sprzedającego.

 3. Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do konta klienta. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z konta klienta przez osoby trzecie.

 4) Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z konta klienta.

 5. Konto klienta jest zakładane na czas nieokreślony. Sprzedawca może usunąć konto klienta Kupującego, jeśli Kupujący nie korzysta ze swojego konta klienta przez okres dłuższy niż 6 miesięcy lub jeśli Kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z Umowy kupna lub niniejszych Warunków.

6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Konto Użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w związku z niezbędną konserwacją sprzętu i oprogramowania Sprzedającego lub niezbędną konserwacją sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

V.
Warunki płatności i dostawa towarów


 1) Kupujący może zapłacić
cenę towarów i wszelkie koszty związane z dostawą towarów zgodnie z umową zakupu w sklepie internetowym w następujący sposób:

 a) gotówką za
pobraniem lub kartą płatniczą przy odbiorze towaru, b) przelewem bezgotówkowym
na rachunek bankowy Sprzedawcy,
c) przelewem bezgotówkowym kartą płatniczą,
d) przelewem bezgotówkowym na rachunek Sprzedawcy za pośrednictwem bramki płatniczej,
e) gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedającego,
f) gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w biurze wysyłkowym.

 2. W przypadku płatności gotówką cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna zgodnie z instrukcjami przesłanymi Kupującemu przez Sprzedającego pocztą elektroniczną w potwierdzeniu otrzymania zamówienia. W przypadku płatności za pośrednictwem bramki płatniczej Kupujący powinien postępować zgodnie z instrukcjami odpowiedniego dostawcy płatności elektronicznych. W przypadku płatności bezgotówkowej, zobowiązanie Kupującego do zapłaty ceny zakupu jest spełnione, gdy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedającego. W zależności od wybranej metody płatności, Kupujący może być zobowiązany do zapłaty przed przyjęciem zamówienia przez Sprzedającego, w którym to przypadku wpłacona kwota jest traktowana jako zadatek.

3. Wyboru sposobu dostawy dokonuje się w trakcie składania zamówienia. Towar dostarczany jest do Kupującego:


 a) na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu, b)
za pośrednictwem biura wysyłkowego na adres biura wysyłkowego wskazany przez Kupującego,
c) poprzez odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego.

4. Koszt dostawy towaru w zależności od sposobu wysyłki i odbioru towaru określony jest w zamówieniu Kupującego oraz w potwierdzeniu zamówienia Sprzedającego. W przypadku uzgodnienia sposobu dostawy na specjalne życzenie Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym sposobem dostawy. O ile nie uzgodniono inaczej, towary będą dostarczane przez firmę spedycyjną DPD.

5. Jeżeli Sprzedający jest zobowiązany na podstawie Umowy kupna do dostarczenia towarów do miejsca określonego przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do odbioru towarów w momencie dostawy. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest dostarczenie towaru wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z powtórnym dostarczeniem towaru lub kosztów związanych z innym sposobem dostawy.

 

6. Opakowanie produktu będącego suplementem diety zawiera pełny skład produktu oraz instrukcję użycia. Opakowanie powinno również zawsze wskazywać datę przydatności produktu do spożycia.

 7. Po otrzymaniu towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru, a w
 przypadku jakichkolwiek wad, do niezwłocznego powiadomienia przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnioną ingerencję w przesyłkę, Kupujący może nie przyjąć przesyłki od przewoźnika. Kupujący zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę na powierzchnię tektury opakowania lub koperty, taśmę zabezpieczającą oraz wszelkie, nawet drobne uszkodzenia i pęknięcia, w szczególności przebicia tektury i odkształcenia narożnika opakowania. Oznaki te mogą wskazywać na nieostrożne obchodzenie się z paczką podczas transportu, a tym samym możliwe uszkodzenie towarów wewnątrz paczki. W takim przypadku kupujący sporządzi w razie potrzeby protokół reklamacyjny z przewoźnikiem. W protokole należy odnotować stan, w jakim paczka lub koperta została dostarczona, a także wszelkie inne uszkodzenia, w celu rozpatrzenia reklamacji i zminimalizowania ewentualnych szkód.

 8. Kupujący otrzymuje towar od przewoźnika w kopercie lub paczce. Towary są wysyłane w ciągu dni roboczych (zazwyczaj w ciągu 1-5 dni roboczych) poprzez przekazanie ich przewoźnikowi. Czas dostawy jest regulowany wewnętrznymi przepisami przewoźnika. Jeśli niektóre produkty nie są obecnie dostępne w magazynie, ale są już w transporcie, czas wysyłki może zostać wydłużony o 1-7 dni roboczych poza normalny czas wysyłki. W przypadku, gdy niektóre produkty nie znajdują się obecnie w magazynie ani w tranzycie, sprzedawca skontaktuje się z kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Towar zostanie dostarczony kupującemu w ciągu 30 dni. Odpowiedzialność za przypadkowe zepsucie, uszkodzenie lub utratę towarów przechodzi na Kupującego w momencie przyjęcia towarów lub w momencie, w którym Kupujący był zobowiązany do przyjęcia towarów, ale nie zrobił tego z naruszeniem Umowy sprzedaży.

 9 Sprzedający wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę. Faktura jest wysyłana na adres e-mail Kupującego
lub dołączana do dostarczonego towaru. Dokument ten jest jednocześnie dowodem dostawy zamówionego towaru. Kupujący nabywa własność towaru poprzez zapłatę pełnej ceny zakupu za towar wraz z kosztami dostawy, ale nie przed odbiorem towaru.

VI.
Odstąpienie od umowy


 1 Kupujący, który zawarł umowę kupna poza swoją działalnością gospodarczą jako konsument, ma prawo odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia:
a) otrzymania towaru,


(b
) przyjęcie ostatniej dostawy towarów, jeżeli przedmiotem umowy jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części,
(c) przyjęcie pierwszej dostawy towarów, jeżeli przedmiotem umowy jest regularna powtarzająca się dostawa towarów.

 (2) Kupujący nie może odstąpić od umowy o dostawę towarów, które zostały wyprodukowane zgodnie z wymaganiami konsumenta lub dostosowane do jego osobistych potrzeb, które łatwo się psują lub towary o krótkim okresie przydatności do spożycia, a także towary, które ze względu na swój charakter zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami po dostawie lub towary, które zostały dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, które ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie nadaje się do zwrotu po naruszeniu przez konsumenta. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, kupujący musi przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie do odstąpienia od umowy. Jeśli wraz z zamówieniem dostarczono próbkę lub prezent, należy je zwrócić sprzedawcy wraz z produktami. 3.

 3. Kupujący, będący konsumentem, może odstąpić od umowy kupna w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego sprzedającemu. Aby odstąpić od Umowy kupna, Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostarczonego przez Sprzedawcę. Preferowanym przez Sprzedającego sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedającego podany w art. I.1.

 4. Kupujący, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Kupujący jest zobowiązany do zwrotu towaru najlepiej standardową przesyłką pocztową. Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru do Sprzedającego.

Adresem do zwrotu towarów do sprzedawcy jest adres siedziby sprzedawcy:

 

TCM POINT s.r.o., Tomkova 53, Police nad Metují 54954


 5) W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedawca zwraca mu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zwrotu towaru, wszystkie otrzymane od niego środki pieniężne, w tym koszty dostarczenia rzeczy, w taki sam sposób, w jaki otrzymał zapłatę od Kupującego. Sprzedający zwróci Kupującemu otrzymane środki w inny sposób tylko wtedy, gdy Kupujący wyrazi na to zgodę i gdy Sprzedający nie poniesie z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Koszt dostawy towaru zostanie zwrócony wyłącznie w kwocie odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostawy.

 6) Towar musi zostać zwrócony Sprzedającemu przez Kupującego w stanie nieuszkodzonym i nieużywanym oraz w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu towaru. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia o odszkodowanie za uszkodzenie towaru z roszczeniem Kupującego o zwrot ceny zakupu. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu towaru wraz z fakturą - dokumentem podatkowym (oryginał lub kopia). Towary zwracane za pobraniem Sprzedającego nie będą przyjmowane przez Sprzedającego i tym samym nie będą uznawane za prawidłowy zwrot towaru.

 7. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Zakupu z powodu wyczerpania zapasów, niedostępności towaru lub zaprzestania produkcji lub importu towaru przez producenta, importera lub dostawcę towaru. Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w zamówieniu i zwróci wszystkie środki pieniężne, w tym koszty dostawy, otrzymane od Kupującego w ciągu 14 dni od powiadomienia o odstąpieniu od Umowy kupna w ten sam sposób lub w sposób określony przez Kupującego.

VII.
Prawa wynikające z wadliwego wykonania


 1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za to, że towar w chwili jego otrzymania jest wolny od wad, w szczególności za to, że odpowiada uzgodnionemu opisowi, rodzajowi i ilości, a także jakości i innym uzgodnionym cechom. Jeżeli sprzedawane towary, ich opakowanie lub instrukcje dołączone do towarów wskazują okres, przez który towary mogą być używane, zastosowanie mają przepisy dotyczące gwarancji jakości. Gwarantując jakość, sprzedawca zobowiązuje się, że towary będą nadawać się do ich zwykłego przeznaczenia lub zachowają swoje zwykłe właściwości przez określony czas.

 2. Kupujący ma możliwość wyboru
sposobu załatwienia reklamacji. W przypadku wady towaru kupujący może złożyć reklamację do sprzedającego i, w zależności od charakteru wady i praw przyznanych przez prawo, zażądać:
a) wymiany na nowy towar,
b) naprawy (uzupełnienia brakującego towaru),
c) rozsądnego rabatu od ceny zakupu,
d) odstąpienia od umowy.

 3. Jeżeli kupującym jest konsument, może on żądać usunięcia wad towaru poprzez jego wymianę lub naprawę. Kupujący może również żądać odpowiedniego rabatu lub odstąpić od umowy, jeśli sprzedawca odmówił usunięcia wady lub nie usunął jej zgodnie z prawem, jeśli wada pojawia się wielokrotnie lub stanowi istotne naruszenie umowy, lub jeśli z oświadczenia sprzedawcy lub okoliczności wynika, że wada nie zostanie usunięta zgodnie z prawem. Jeśli kupujący jest konsumentem, a wada pojawi się w ciągu 1 roku od otrzymania towaru, towar uznaje się za wadliwy w momencie jego otrzymania. Kupujący może reklamować wadę, która ujawniła się w okresie do dwóch lat po otrzymaniu towaru. Sąd przyznaje prawo do reklamacji wady, nawet jeśli wada nie została wykryta bez zbędnej zwłoki po tym, jak kupujący będący konsumentem mógł ją wykryć przy zachowaniu wystarczającej staranności.

 

4.Kupujący, który nie jest konsumentem, ma prawo żądać usunięcia wady poprzez naprawę lub wymianę (lub dostarczenie brakujących towarów), prawo żądania rozsądnego rabatu od ceny zakupu lub prawo do odstąpienia od umowy kupna, jeśli towary są wadliwe i stanowią istotne naruszenie umowy kupna. Jeśli nie powiadomi on sprzedawcy o swoim wyborze prawa w odpowiednim czasie, przysługują mu jedynie prawa wynikające z nieistotnego naruszenia umowy kupna. Jeśli nie powiadomi sprzedawcy na czas o wadzie towaru, traci prawo do odstąpienia od umowy. Jeśli towary są wadliwe i stanowią nieistotne naruszenie umowy kupna, kupujący, który nie jest konsumentem, ma prawo żądać usunięcia wady lub rozsądnego rabatu od ceny zakupu.

5. Zgłaszając roszczenie, kupujący jest zobowiązany poinformować sprzedawcę, jakie prawo wybrał. Kupujący nie może żądać towarów przecenionych z powodu, dla którego towary zostały przecenione.

6. Kupujący może złożyć reklamację (prawa z tytułu wadliwego wykonania) do Sprzedającego telefonicznie, pocztą elektroniczną lub korespondencyjnie za pośrednictwem osób kontaktowych wymienionych w art. I.1. W przypadku, gdy do rozstrzygnięcia reklamacji niezbędny jest sam odbiór towaru przez Sprzedającego, Sprzedający uzgodni z Kupującym sposób jego odbioru lub Kupujący może dostarczyć towar osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres zgodnie z art. VI.4. Sprzedający zobowiązany jest wydać Kupującemu pisemne potwierdzenie, kiedy Kupujący skorzystał z przysługującego mu prawa, jaka jest treść reklamacji, jakiego sposobu załatwienia reklamacji Kupujący żąda oraz dane kontaktowe Kupującego, a także potwierdzenie terminu i sposobu załatwienia reklamacji lub pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji.

7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, chyba że Sprzedający i Kupujący ustalą inny termin. Po upływie tego terminu Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży lub żądać stosownego rabatu. Moment, w którym oświadczenie woli Kupującego (wykonanie prawa z wadliwego świadczenia) dotrze do Sprzedającego, uznaje się za moment złożenia reklamacji. Sprzedający poinformuje Kupującego o wyniku reklamacji pocztą elektroniczną.

8. Uprawnienia z tytułu wadliwego wykonania umowy nie przysługują Kupującemu, jeżeli sam spowodował wadę. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Kupującemu przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z reklamacją. Kupujący może skorzystać z tego prawa u Sprzedającego w ciągu jednego miesiąca po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości. Kupujący nie ma prawa z tytułu gwarancji, jeśli wada jest spowodowana zdarzeniem zewnętrznym po przejściu ryzyka szkody na kupującego.

 8) Prawa i obowiązki stron umowy w odniesieniu do praw wynikających z wadliwego wykonania umowy regulują §§ 1914-1925, 2099-2117 oraz (jeśli kupujący jest konsumentem) §§ 2161-2174 kodeksu cywilnego oraz ustawa nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów.


VIII.
Dostawa


 1) Strony mogą przekazywać sobie wszelką korespondencję pisemną za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 2. Kupujący będzie doręczał Sprzedającemu korespondencję na adres e-mail wskazany w niniejszym Regulaminie. Sprzedający doręcza korespondencję Kupującemu na adres e-mail wskazany w koncie klienta lub zamówieniu Kupującego.


IX.
Dane osobowe


 1) Wszelkie informacje przekazane przez Kupującego w ramach współpracy ze Sprzedającym uznaje się za poufne. Sprzedający będzie wykorzystywał dane Kupującego w szczególności w celu realizacji Umowy kupna lub, w stosownych przypadkach, w celu prowadzenia konta klienta. Komunikaty handlowe mogą być wysyłane na adres e-mail, o ile taka procedura jest dozwolona przez prawo, chyba że wyraźnie odmówiono. Wiadomości te mogą dotyczyć wyłącznie podobnych lub powiązanych towarów i można z nich zrezygnować w dowolnym momencie w prosty sposób (wysyłając list, e-mail lub klikając link w wiadomości handlowej).

 2. Bardziej szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz ustawą nr 110/2019 Coll. w sprawie przetwarzania danych osobowych, która jest publikowana na stronie internetowej Sprzedawcy zgodnie z art. I. ust. 1 niniejszej Umowy. Ustęp 1 niniejszej Umowy.

X.
Pozasądowe rozstrzyganie sporów i skarg konsumenckich


 1) Czeska Inspekcja Handlowa (Česká obchodní inspekce) z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, numer identyfikacyjny: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs
 jest właściwa do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna. Do internetowego rozstrzygania sporów między sprzedającym a kupującym można wykorzystać platformę znajdującą się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 2) Punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich) jest Europejskie Centrum Konsumenckie w Republice Czeskiej, z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

 

3. Kupujący może kierować reklamacje bezpośrednio do Sprzedawcy na adres e-mail wskazany w pkt I.1 niniejszego Regulaminu. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji będzie każdorazowo przesyłana przez Sprzedawcę na adres e-mail Kupującego.

 

4. Kupujący może również skontaktować się bezpośrednio z państwowymi organami nadzorczymi w danym obszarze z wszelkimi skargami. Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie koncesji handlowej. Kontrolę handlową przeprowadza w zakresie swoich kompetencji właściwy organ handlowy. Państwowa Inspekcja Rolno-Spożywcza nadzoruje przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów w zakresie określonym przez prawo.

XI.
Szczególne przepisy dotyczące klientów korporacyjnych


 1. niniejszy Regulamin reguluje również wzajemne prawa i obowiązki Sprzedawcy i osoby, która zawiera umowę kupna w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (zwanej dalej "Klientem Biznesowym"). Część ogólna niniejszego Regulaminu ma odpowiednie zastosowanie do stosunków Sprzedawcy z Klientami Biznesowymi, chyba że wyraźnie reguluje stosunki z Klientami Biznesowymi. W przypadku sprzeczności pomiędzy częścią ogólną a postanowieniami szczegółowymi dotyczącymi Klientów Biznesowych, postanowienia szczegółowe niniejszych Warunków mają pierwszeństwo w stosunkach z Klientami Biznesowymi.

 

2. Klienci biznesowi mogą również korzystać z zamówień za pośrednictwem systemów EDI wdrożonych przez sprzedawcę (np. Orion), w porównaniu do kupujących, którzy są konsumentami. Umowa kupna zostaje zawarta po przyjęciu zamówienia przez sprzedającego (np. poprzez wiadomość "ORDRSP"), przy czym kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towarów. Zamówienie kupującego złożone za pośrednictwem systemu EDI musi zawierać co najmniej specyfikację towarów z ważnej oferty sprzedającego, wymaganą ilość, datę i miejsce dostawy, dane identyfikacyjne i adresowe kupującego. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania cen towarów aktualnie obowiązujących u Sprzedającego w zamówieniach, biorąc pod uwagę, w stosownych przypadkach, status klienta hurtowego. Obowiązujące ceny podane są w katalogu sklepu internetowego lub cennik dostępny jest na życzenie u Sprzedającego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub odrzucenia zamówienia w całości lub w części. Powiadomienie o odrzuceniu zamówienia zostanie przesłane przez Sprzedawcę za pośrednictwem systemu EDI (np. komunikatem "ORDRSP"). 3.

3. Klient Biznesowy może uzgodnić ze Sprzedawcą zapłatę ceny zakupu na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedawcę i przesłanej na podany adres e-mail lub adres pocztowy. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty jej wysłania do Klienta Biznesowego. Cenę zakupu lub jej część uznaje się za należycie zapłaconą, gdy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedawcy.

 

4. W przypadku zwłoki Klienta Biznesowego w zapłacie ceny zakupu lub jej części, Klient Biznesowy zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu odsetki umowne za zwłokę w wysokości 0,1% należnej kwoty za każdy dzień zwłoki. W przypadku, gdy Klient Biznesowy zalega z zapłatą jakiejkolwiek części ceny zakupu przez okres dłuższy niż 30 dni, Klient Biznesowy zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 20% niezapłaconej części całkowitej ceny zakupu. Odsetki umowne i kara umowna są wymagalne siódmego dnia od daty otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty przez Sprzedawcę. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego potrącenia odsetek umownych i kary umownej z zapłaconej części ceny zakupu towarów, a Klient Biznesowy wyraża zgodę na takie potrącenie. Kara umowna nie narusza prawa Sprzedającego do dochodzenia odszkodowania od Klienta Biznesowego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ani obowiązku Klienta Biznesowego do wykonania zobowiązania zabezpieczonego karą umowną.

 

5. Klient biznesowy jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do wszystkich spraw Sprzedawcy, o których dowiedział się w związku z zawarciem umów kupna lub prowadzeniem konta klienta, a które nie są publicznie dostępne, w szczególności w odniesieniu do cen hurtowych, stosunków umownych i dostawców Sprzedawcy, a także w odniesieniu do personelu Sprzedawcy i innych warunków wewnętrznych. Obowiązek ten trwa nawet po zakończeniu umów kupna i zamknięciu konta klienta.

XII.
Postanowienia szczególne dla klientów hurtowych


 1) Sprzedawca może nadać status klienta hurtowego (zwanego dalej "Klientem Hurtowym") Klientowi Biznesowemu, który ewidentnie zamawia towary w celu ich dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zgodnie z wewnętrznymi kryteriami.

 

2. Aktualny status Klienta Biznesowego można sprawdzić za pośrednictwem konta klienta w Sklepie Internetowym, gdy Klientowi Hurtowemu aktywowano ceny hurtowe, lub można go zweryfikować w dowolnym momencie u Sprzedawcy.  W okresie obowiązywania statusu Klienta Hurtowego, Klient Hurtowy jest uprawniony do składania u Sprzedawcy zamówień na towary po obniżonych cenach hurtowych. Status Klienta Hurtowego nie przysługuje z mocy prawa i Sprzedawca może go odebrać Klientowi Biznesowemu w każdym czasie bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, niespełnienia warunku zamawiania towarów do dalszej odsprzedaży lub niespełnienia innych kryteriów wewnętrznych (np. niespełnienia minimalnej wartości zamówień za miniony okres). .
      
3. Klient Hurtowy zobowiązany jest do odpowiedniego reprezentowania Sprzedawcy i jego towarów na swojej stronie internetowej. Sprzedawca udostępnia Odbiorcy Hurtowemu, na jego żądanie, pakiet zdjęć produktów i innych materiałów promocyjnych (dalej "Media Kit"). Sprzedawca udostępniając Media Kit udziela Odbiorcy Hurtowemu niewyłącznej licencji na korzystanie z materiałów w nim zawartych w związku z własną sprzedażą detaliczną, na czas trwania statusu Odbiorcy Hurtowego, bez prawa przenoszenia lub sublicencjonowania licencji na osobę trzecią. Klient Hurtowy będzie przestrzegać Instrukcji Użytkownika Zestawu Multimedialnego, jeśli taka istnieje, dostarczonej wraz z Zestawem Multimedialnym.

XIII.
Postanowienia końcowe


 1 Wszystkie umowy między sprzedającym a kupującym podlegają prawu Republiki Czeskiej. Jeśli relacja ustanowiona przez Umowę kupna zawiera element międzynarodowy, strony zgadzają się, że relacja będzie podlegać prawu Republiki Czeskiej. Pozostaje to bez uszczerbku dla praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów.

 2. Wszelkie spory między Stronami wynikające ze stosunku prawnego ustanowionego niniejszą Umową lub w związku z nim będą rozstrzygane przede wszystkim w drodze wzajemnych negocjacji, przy dołożeniu wszelkich starań w celu osiągnięcia polubownego rozwiązania, lub za pośrednictwem mediatora wybranego wspólnie przez Strony. W przypadku, gdy Strony nie są w stanie osiągnąć polubownego rozwiązania sporu wynikającego ze stosunków prawnych ustanowionych niniejszą Umową w drodze wzajemnych negocjacji, spór zostanie rozstrzygnięty przez sądy.

 3.    Zawarta Umowa Sprzedaży jest archiwizowana w formie elektronicznej u Sprzedającego i nie jest dostępna. Sprzedający nie jest związany żadnym kodeksem postępowania w stosunku do Kupującego. Kupujący ponosi ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 kodeksu cywilnego.

4) Kopiowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie tekstów, zdjęć, filmów, znaków towarowych, logo oraz innych treści i elementów Sprzedającego, w tym jego strony internetowej lub jej części, bez zgody Sprzedającego jest zabronione. Sprzedający jest uprawniony do egzekwowania swoich praw do przedmiotów własności intelektualnej zgodnie z przepisami szczególnymi, w szczególności zgodnie z ustawą nr 221/2006 Sb. o egzekwowaniu praw własności przemysłowej i ochronie tajemnic handlowych, z późniejszymi zmianami, oraz zgodnie z § 2976 i nast. o nieuczciwej konkurencji zgodnie z kodeksem cywilnym.

 

5.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich w Sklep Internetowy lub korzystania z niego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. Kupujący nie będzie stosował przy korzystaniu ze sklepu internetowego zabiegów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jego funkcjonowanie oraz nie będzie wykonywał żadnych czynności, które mogłyby umożliwić jemu samemu lub osobom trzecim ingerencję lub nieuprawnione korzystanie z oprogramowania lub innych elementów składających się na sklep internetowy oraz korzystanie ze sklepu internetowego lub jego części lub oprogramowania w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub celem.

 

6. Sprzedający jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków lub umów powstałych na ich podstawie na osobę trzecią, o ile nie spowoduje to pogorszenia sytuacji Kupującego. Kupujący wyraźnie wyraża zgodę na taką cesję. Kupujący jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków lub wynikających z nich umów na osobę trzecią wyłącznie za zgodą Sprzedającego.

7. Sprzedający może zmienić lub uzupełnić treść niniejszych Warunków. Postanowienie to nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Ponadto Sprzedający może jednostronnie zmienić niniejsze Warunki w rozsądnym zakresie w odniesieniu do swoich długoterminowych zobowiązań z nich wynikających (np. prowadzenie konta klienta). Sprzedawca powiadomi Kupującego o takiej zmianie Regulaminu co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu, publikując nową wersję w interfejsie internetowym sklepu internetowego lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Kupującego. Kupujący jest uprawniony do odrzucenia zmian Regulaminu poprzez usunięcie swojego konta klienta. Jeśli tego nie zrobi lub nie zażąda tego przed wejściem zmian w życie, uznaje się, że zaakceptował zmiany w Regulaminie.

 

8. Przykładowy formularz odstąpienia od umowy dla konsumentów stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

 

TCM POINT s.r.o.

Gdzie można kupić nasze produkty?

 

Rozbudowana sieć dystrybutorów w całej Republice Czeskiej

Znajdź najbliższego sprzedawcę lub dystrybutora oferującego nasze produkty bądź też aptekę.

Pokaż najbliższych dystrybutorów